Aflønningsstruktur

Hovedprincipper

  • At aflønningen af direktionen og en række ledende medarbejdere er baseret på en fast grundløn hvoraf 10 % udbetales i form af aktieoptioner.
  • At skabe større overensstemmelse mellem ledelsens/medarbejdernes indsats og aktionærernes krav om værdiskabelse via et aktieoptionsprogram.

Incitamentsprogrammer

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Generalforsamlingen har vedtaget "Aflønningspolitik i Topdanmark-koncernen inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning" i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed §77d og selskabsloven §139.

Topdanmark offentliggør i årsrapporten oplysninger på individniveau om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskaber i Topdanmark-koncernen.

Aflønningen til direktion og en række forretningsområde- og stabschefer er baseret på en fast grundløn, hvoraf en fast andel, 10 % af (den kontante løn+pension+værdi af firmabil), udbetales i form af aktieoptioner. Der udbetales ikke individuel bonusløn.

Aktiekursen afspejler den forventede værdiskabelse på koncernniveau. Bl.a. derfor er det Topdanmarks opfattelse, at tildeling af aktieoptioner fremfor individuel bonusløn tilskynder de enkelte ledere til at træffe beslutninger, der styrker værdiskabelsen mest muligt ud fra en helhedsvurdering.

Ud over det revolverende optionsprogram, der sigter på direktion og en række forretningsområde- og stabschefer, kan direktionen tildele et antal optioner til medarbejdere, der det pågældende tildelingsår forventes at yde en særlig indsats eller på anden måde bidrage ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet.

I pdf’en nedenfor kan du læse mere om Topdanmarks aflønningsstruktur, herunder aflønningspolitik, optioner, medarbejderaktier og ledelsesaflønning.

Topdanmark har nedsat et aflønningsudvalg for at kunne foretage en selvstændig vurdering af, om selskabets aflønningspolitik og øvrige aflønningsmæssige forhold er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde i forhold til Topdanmark-koncernens størrelse og kompleksitet.

Medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring fra koncernens HR-afdeling, koncernjuridiske afdeling og compliancefunktion er, udover aflønningsudvalget, involveret i udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollerer, at den overholdes.

Læs mere om Topdanmark koncernens aflønningsudvalg.

Aflønning i Topdanmark koncernen (pdf)