Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen

Topdanmark ønsker en bestyrelse, der er sammensat af de bedst kvalificerede kandidater. Bestyrelsen består af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

I 2013 vedtog Topdanmark en politik og fastsatte måltal for mangfoldighed i bestyrelsen. I 2016 blev måltal ændret fra at være 'minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer' til at være 'minimum tre personer af hvert køn blandt bestyrelsens samlede medlemmer'. 

Målsætningen var i 2016 opfyldt, idet der pr. 31.12.2016 var tre generalforsamlingsvalgte kvinder, tre generalforsamlingsvalgte mænd samt tre medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen. Derudover har Topdanmark siden 2014 levet op til lovgivningens definition af ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. 

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere