Mediation som løsningsmodel i konflikter

 

Når en kunde anmelder en skade til os, er det ikke altid, vi er enige om afgørelsen. Det ønsker vi fremover i højere grad at løse vha. mediation. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at det er muligt at opnå en løsning uden om retssystemet i ca. to ud af tre sager, hvor der gøres brug af metoden. 

Mediation giver forståelse for hinanden 

Mediation er kort fortalt en proces, hvor begge parter fremfører deres synspunkter over for hinanden og en neutral mediator. Derved får parterne en bedre forståelse for hinandens synspunkter. Mediatorens opgave er at lede processen og sikre, at alle parter bliver hørt, og at der gennem dialog og forhandling arbejdes hen imod en løsning, som de involverede parter kan acceptere. 

Mediation kan i mange tilfælde løse konflikten hurtigere, billigere og ikke mindst mere tilfredsstillende end ved en retssag. Ofte er en retssag belastende for begge parter, da der er tale om et langt forløb forbundet med store udgifter. Desuden giver en retssag sjældent parterne en bedre forståelse for hinandens synspunkter. Sammenlignet med en retssag kan mediation give en bedre forståelse af de mange ikke-juridiske aspekter ved en sag.

Vi kan aldrig helt undgå situationer, hvor vi er uenige med kunder eller andre, der er dækket af vores forsikringer. Men vi ønsker at bidrage til, at sådanne situationer bliver løst på en god måde.


Gode erfaringer fra retsmægling

Vi har allerede erfaring med mediation, primært fra retsmægling. Retsmægling minder om mediation, men foregår inden for retssystemet, efter en retssag er anlagt. Mægleren er enten en mediatoradvokat eller en dommer. 

Vores erfaringer med mediation i retsmægling er overvejende positive, og derfor vil vi fremover gerne i højere grad benytte metoden til konflikter, før de ender i en retssag. Det kan være til gavn for alle parter.  

Samarbejde med Mediationsinstituttet

Siden 2013 har vi samarbejdet med Mediationsinstituttet (MI), en selvejende og almennyttig institution. MI har netop til formål at udbrede kendskabet til og brugen af mediation, hvilket vi mener, der er et behov for. Vores erfaring er, at mange kunder og skadelidte, foruden eventuelle advokater, ikke kender til mediation som løsningsmodel ved konflikter. 
I 2017 blev Topdanmark partner hos MI for yderligere at understøtte brugen og udbredelsen af denne metode til konfliktløsning. 

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere