Aktiviteter og resultater for 2013

Her er en oversigt over målsætninger, hovedaktiviteter og resultater i 2013. Skema angiver også tilknytning til Global Compact, hvis målsætningen understøtter ét eller flere principper. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2 (principper vedr. menneskerettigheder), vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes. Derudover angives en evaluering og status i forhold til 2012, hvor det er relevant:

 • Grøn: fremgang i forhold til 2012-resultat
 • Gul: ingen ændring i forhold til 2012-resultat
 • Rød: tilbagegang i forhold til 2012-resultat

Klima- og miljøpolitik

Global Compact: Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9
MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
10 % reduktion i relativ CO2-udledning (CO2 pr. medarbej-der) i 2014 i forhold til 2011-udledning  
 • Drift af solcelleanlæg
 • Implementering af energistyringssystem IT optimering og reduktion af strømforbrug
 • Implementering af onlinemøder
Se detaljer i Klima-regnskab nedenforGrøn
Løbende reduktion af papirforbrug 
 • Udbredelse af digital kommunikation med kunder
 • I 2013 er 1.5 mio. dokumenter sendt ud via e-Boks
 • Ca. 50 % af vores privatkunder er tilmeldt e-Boks
119 tons papir (2012: 155 tons)Grøn
Affaldssortering. Andelen af det samlede affald, som går til genbrug skal være 60 % 
 • Forbedring af processer for affaldssortering
 • Opsamling og evaluering af data
 
45 % affald til genbrugIngen data i 2012 på grund af leverandørskifte og dermed ingen sammenligningsgrundlag
Løbende integration af miljøforhold i forbindelse med kontorindkøb og aftaler
 • Miljø er medtaget som standardparameter ved forhandling af en række aftaler
Aftale med taxa-selskab der har mål for reduktion i deres CO2-udledning Aftale med svanemærket renseri Økologisk vin til gavekatalog Grøn
Carbon Disclosure Project
MålsætningResultater for  2013Evaluering af 2013
70 point (65 point i 2012)61 pointRød
Initiativer til at fremme miljøvenlig transport
Aktivitet
Gratis deltagelse i Vi cykler til arbejde-kampagnen (VCTA) 244 medarbejdere deltog
Gratis cykeltjek til deltagere i VCTA151 medarbejdere benyttede tilbuddet
Cykelservice i arbejdstiden udført af socialøko-nomisk virksomhed, Min Cykelven.380 tilmeldte medarbejdere – en stigning på 90 % i forhold til 2012
Overdækket og aflåst cykelparkering og tryk-luftspumpe206 pladser – fuldt udnyttet
Rabat på cykler, cykeltøj og tilbehør70 cykler købt
Mulighed for at afprøve el-cykelTre medarbejdere har testet
Ladestander til elbil og afmærket p-plads til medarbejdere og gæster
Kampagne om kollektiv trafik og pendlertjek300 medarbejdere deltog
Mulighed for pendlerkort til kollektiv trafik gennem bruttolønsordningq50 kort er købt
Arrangement med kørsel i elbil75 medarbejdere deltog

Politik for ansvarlig investering

Global Compact: Politikken understøtter alle principper
MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til Global Compact og CSR-politik  
 • Løbende screening og evaluering af porteføljen for positioner, som er i strid med Topdanmarks CSR-politik
 • Deltagelse i ’aktivt ejerskab’ i relation til to selskaber
Se under ’Aktiviteter i 2013’Gul

Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen

Global Compact: Politikken understøtter princip 1 (Retten til ikke-diskrimination) og princip 6.
MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Senest i 2017 skal være minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmerIngen specifikkeSe evalueringMålsætningen er opfyldt, idet der pr. 24. januar 2014 er to generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen.

Skadeforebyggelse og skadebegrænsning

Global Compact: Skadeforebyggelse og skadebegrænsning understøtter princip 2 (Retten til arbejde og retten til fysisk og mental sundhed) og princip 7 og 8.
MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Forbedre kommunikation om skadeforebyggelse i kundekontakt 
 • Lancering af hjemmeside om skadeforebyggelse 
 
Integrering af hjemmesiden i medarbejdernes kontakt med kundenGrøn
Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse gennem konceptet Sikkert Landbrug  
 • TopGård Jylland blev taget i brug til undervisning og fremvisning
 • Etablering af TopGård Fyn
 
Øget interesse for Topdanmarks skadeforebyggelsesprodukt, Sikkert Landbrug, og lille stigning i salgetGrøn
Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse og rådgivning inden for industri og erhverv
 • Forbedret procedure for håndtering af storskader og risikorådgivning
Forbedret håndtering og rådgivning ved storskader, fx Hotel Munkebjerg og Dansk Træemballage A/SGrøn

Kunde- og forbrugerforhold

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
50 % af alle kunder anbefaler os til andre (ambassadørkunder) Kundeinterviews og individuel opfølgning på udvalgte kunder 43,3%Grøn: En stigning på 4,3 pct.point hvilket er meget tilfredsstillende
Max 5% utilfredse kunder 
 • Ændring i processer og organisationsstruktur 
 • Forbedring af vores hjemmeside
 • Forbedret kundemappen
 
6,0%Grøn: Et faldt på knap 1 pct.point, hvilket er tilfredsstillende Det er tredje år i træk, at der er et fald  
Stigning i privatkunders tilfredshed i EPSI-målingerne78,7 %Grøn: Stigning med 3 pct.point i forhold 2012. Det er tredje år i træk, at der er en stigning i denne måling 
MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013Evaluering af 2012**
*Topdanmarks andel af klagesager i Ankenævnet for Forsikring må ikke overstige den markedsdel, vi har på den på-gældende produkttype 
 • Flere ressourcer i kundeklageafdeling
 • Evaluering af klagestatistik
Resultat for hele 2013 var ikke tilgængeligt ved afslutningen af denne rapport. Der ses dog en tendens til færre indbragte sager for AnkenævnetDet forventes, at målsætningen opfyldes for 2013 Grøn: Målsætningen blev opnået for alle produkttyper med undtagelse af:
 • Ulykkeforsikring, hvor andelen af klager ligger er smule over markedsandel. Der er dog sket en forbedring i forhold til 2011
 • Individuelle pensioner, hvor andelen af klager også ligger en smule over markedsandel 
At nedbringe andelen af klagesager til Ankenævnet for Forsikring– under forudsætning af, at markedsandel ikke er stegetEvaluering af kunde- og ankenævnssager med henblik på at forbedre processer og kommunikation, fx kundebreveMarkedsandel var generelt uændret Resultat for hele 2013 var ikke tilgængeligt ved afslutningen af denne rapport Der ses dog en tendens til færre indbragte sager for Ankenævnet – se tabel nedenforDet forventes at målsætningen opfyldes for 2013 
Grøn: Andelen af klagesager på hus- bil- og indboforsikring og på rejseforsikring faldt væsentligt i forhold til 2011, mens der var flere sager i forhold til ejerskifteforsikring.For de øvrige produkttyper var der kun mindre afvigelser i forhold til 2011

Trivsel og sundhed

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Inspirere til sund livsstil  
 • Diverse tilbud omkring cykling – se under Klima- og miljøpolitik
 • Rabat på løbetøj og andet sportstøj Løbetræning i Ballerup
 • DHL
 • Kursus i mindfulness i Ballerup, Viby, Herning og Ålborg  
 • Bakker er fjernet i kantinen for at opfordre medarbejdere til kun at spise det nødvendige
 • Bedre frugtordning på Topdanmarks hovedkontor Frugtordning i hele landet
 
 
 • Se under Klima- og miljøpolitik
 • Ingen data 25 deltagere  
 • Ca. 700 medarbejdere løb i København, Odense, Århus og Ålborg
 • 200 deltagere i Ballerup 45 i Viby 23 i Herning 22 i Ålborg
 • Ingen konkrete tal, men vurderingen er, at der spises mindre
 • Mindre madspild
 • Der er spist mere frugt end tidligere 
 
Grøn: Det vurderes at der er taget godt imod alle de forskellige tilbud og aktiviteter
Sikre trivsel på arbejdspladsen Høj arbejdsglæde, dvs. mellem 70 og 80 point i Ennovas trivselsundersøgelse 
 • Trivselsundersøgelse
 • Opfølgning på resultater af undersøgelsen
 
 
 • Arbejdsglæde: 75 (+2)
 • Loyalitet: 83 (+2)
 
Grøn: Resultatet likker over det generelle arbejdsmarked

Politik for mangfoldighed

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Mindst én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale til lederstillinger på alle tre niveauer (se nedenfor)  
 • Mentorordning for kvindelige medarbejdere. Ni kvinder har deltaget
 • Gå-hjem-møde
 
 • 23 ledige lederstillinger heraf 17 kvindelige kandidater til samtale
 • 2012: 31 ledige leder-stillinger heraf 24 kvindelige kandidater til samtale
 • Se detaljer i skema nedenfor
 
Gul: Fraværet af kvinder til de seks samtaler skyldes, at der har været meget få kvindelige ansøgere nogle af disse stillinger eller at de kvindelige kandidater fagligt ikke var på højde med de mandlige ansøgere
Begge køn skal være repræsenteret med min. 40 % i ledelsen (alle niveauer) Per 31. 12. 2013 var fordelingen: 42 % kvinder og 58 % mænd) (2012: 41 % kvinder og 59 % mænd)Grøn: Målsætningen var opfyldt i 2013

Leverandørsamarbejde

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Integrere Global Compact-principperne i samarbejdet med vores leverandører, hvor det er relevant 
 • Udarbejdet CSR-henstilling til leve-randører og samar-bejdspartnere
 • Igangsat proces for risikovurdering og indsamling af CSR-relaterede oplys-ninger fra relevante samarbejdspartnere
 • Etableret overblik over væsentlige leverandører og samarbejdspartnere med henblik på løbende at kunne foretage risikovurdering
Se under 'Aktiviteter'Grøn

Uddannelse i branchen

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Bidrage til uddannelse i branchenAnsætte elever og praktikanterFinanselever: 24 nye elever  (2012: 24)Finansøkonomer (FØ): 4 nye ele-ver (2012: 5)Finansbachelorer i praktik (FBP): 9 nye praktikanter (2012: 14)Gul: Tilbagegangen i antal FØ og FBP skyldes ikke ønske om lavere indtag, men et fald i antal kandidater

Mentorordninger for skoleelever

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Bidrage til uddannelse i lokalområdetDeltaget i mentorordning under Talentspejderne Opstart af tre nye mentorforløb, mod kun ét i 2012Afslutning af ét mentorforløb på-begyndt i 2012 Topdanmark-medarbejder er udpeget som seniormentor og bidrager til at undervise nye mentorer i Ballerup kommuneGrøn

Samarbejde om undervisning og solceller

MålsætningAktiviteter i 2013Resultater for 2013Evaluering af 2013
Bidrage til uddannelse i lokalområdetSamarbejde med lokalgymnasium Se under ’Aktiviteter’Grøn

Humanitære projekter hvor medarbejdere gør en forskel

Global Compact. Aktiviteterne understøtter princip 1 (bl.a. Retten til fysisk og mental sundhed).

Bidrager til Læger uden Grænser
201120122013
Antal tilmeldte medarbejdere109106
Samlet beløb i kroner166.200166.520165.520
Indsamling til Fillipinerne84.500
Der tappes blod i arbejdstiden: Topdanmarks medarbejdere donerer blod til Den Mobile Blodbank tre gange om året
201120122013
Antal tilmeldte medarbejdere139120148