Ansvarlig investering

Som led i Topdanmarks drift investeres bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensi-onskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lign.

Topdanmark ønsker at opnå størst muligt afkast af investeringerne i forhold til risikoen, men ønsker samtidigt at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

Global Compact danner rammen 

Topdanmark er som led heri tilsluttet FN Global Compact, som består af ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse principper danner rammen om politik for ansvarlig investering. Det betyder i praksis, at hensynet til de ti principper indgår som en integreret del af investeringspolitikken.

Topdanmark er bevidst om, at en investering kan bryde med principperne i Global Com-pact og dermed kan være i uoverensstemmelse med politik for ansvarlig investering. For at imødegå denne risiko har Topdanmark udarbejdet procedurer med henblik på at sikre, at investeringerne er ansvarlige og i fuld overensstemmelse med politikken. 

Målsætning 

Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til FN Global Compact.

Årets resultat 2017

Der er ikke foretaget investeringer, som anses for at være i konflikt med FN Global Compact.