Ofte stillede spørgsmål

Kan kunder få indblik i Topdanmarks investeringer?

Ja, vores kunder kan se en liste over de børsnoterede selskaber, som vi har aktie-investeringer i.

Hvordan er ansvarlighed integreret i jeres investeringspolitik?

Topdanmark er forpligtet til at opnå beds muligt afkast af investeringer i forhold til risikoen. Vi ønsker samtidigt at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og med konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

Topdanmark har sin egen kapitalforvaltning, der investerer aktivt, og vi benytter ikke eksterne forvaltere.

Vi benytter kun i meget begrænset omfang indeksprodukter og har dermed et langt bedre overblik og kontrol over investeringerne end ved indeksinvesteringer, hvor det ikke på samme måde er muligt at vælge, hvad der investeres i – og ikke investeres i.

Følger Topdanmark FN Global Compact?

Inden vi investerer i et selskab, udføres en analyse af, om selskabet aktuelt har en adfærd, som vi vurderer, er et brud på vores politik for ansvarlige investeringer (SRI-politik). Det betyder helt konkret, at vi ser på, om selskabet overtræder principperne i FN Global Compact, som Topdanmark er tilsluttet. Principperne er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder og Rio-deklarationen om miljø og udvikling.  

Til analysen og den løbende overvågning af eksisterende investering benyttes også screeningsresultat fra ISS Ethix, som er et ESG-screeningbureau. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (virksomhedsledelse).

Som udgangspunkt investeres der ikke i selskaber, som bryder med vores SRI-politik.

Der holdes løbende øje med udviklingen i de selskaber, vi har investeret i, fx om et selskab får en 'rød' anmærkning af ISS Ethix.

Hvis et selskab får en ”rød” anmærkning, vurderes det, om selskabets adfærd eller beslutninger er i strid med vores politik. Der bliver taget stilling til, om en investering i det pågældende selskab skal frasælges, eller vi i fællesskab med ISS Ethix skal indgå i dialog (udøve aktivt ejerskab) med selskabet.

 

 

 

Vil Topdanmark udøve aktivt ejerskab?

Ja, Topdanmark kan indgå i dialog med selskaber, hvor der sker en overtrædelse af FN Global Compact-principperne. Aktivt ejerskab sker gennem ISS ETHIX, som er den screening-samarbejdspartner, vi benytter.

Det sker kun sjældent, at Topdanmark indgår i aktivt ejerskab, fordi vi som udgangspunkt kun har investeringer i selskaber, som er i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer og dermed ikke bryder med Global Compact-principperne.

Aktivt ejerskab påbegyndes, hvis et selskab, som vi allerede har investeret i, bryder med et eller flere af FN Global Compact-principperne.

I 2018 har Topdanmark ikke haft investeringer i selskaber, som er vurderet til at bryde med Global Compact-principperne. Og dermed har der ikke været anledning til eller behov for at deltage i aktivt ejerskab.

Se Topdanmarks politik for aktivt ejerskab

 

 

Hvordan forholder Topdanmark sig til Paris-aftalen?

Paris-aftalen kan – ligesom andre politiske beslutninger og internationale aftaler – have indflydelse på afkastforventninger og risikobilledet for investeringer. Derfor tager vi også Paris-aftalen i betragtning i Topdanmarks investeringsstrategi.

Klimaaftaler fastlægges på det politiske niveau og søges realiseret fra politisk side, bl.a. gennem lovgivning, anden regulering og ikke mindst økonomiske incitamenter. Der er tale om en ambitiøs og omfattende omstilling, der allerede præger og fortsat vil præge samfundsudviklingen i mange år fremover.

Vi ser derfor ikke noget behov for helt konkret at skrive netop denne aftale ind i Topdanmarks investeringspolitik, da det allerede er en integreret del af den verden, vi investerer i.

Ekskluderes selskaber inden for kulproduktion?

Topdanmark ekskluderer ikke selskaber med aktiviteter inden for kulproduktion. Vi har heller ikke fastlagt en grænse for, hvor meget af selskabets omsætning, der må komme fra kulproduktion. Vi anser ikke perspektiverne for kuludvinding som lukrative. Vi behøver derfor ikke en fastsat grænse, da vi udelukkende investerer i selskaber, der i al væsentlighed er orienteret mod andre aktiviteter end kul.

Per 31.12.2017 har Topdanmark investeringer i BHP, der bl.a. producerer kul. Her udgør kuludvinding mindre end 20 % af omsætningen. Vores position i BHP er ikke på grund af men på trods af deres kulaktiviteter. 

Ekskluderes selskaber inden for olie- og gasproduktion?

Nej, Topdanmark udelukker ikke selskaber, alene fordi de er aktive inden for olie- og gasproduktion. Vi har heller ikke fastlagt en grænse for, hvor meget af selskabets omsætning, der må komme fra olie- og gasproduktion. Ved hver enkelt investering tager vi stilling til det samlede potentiale for afkast i kombination med værdigrundlag i den konkrete forretningsmodel og ESG-screening.

 

 

Hvordan forholder Topdanmark sig til alternativer til fossilt brændsel?

Der gøres rigtig meget fra politisk hold for at fremme brug og fortsat udvikling af bæredygtige løsninger, mens det samtidigt sikres, at de fossile løsninger udfases på en intelligent måde, hvor de klimamæssigt mest belastende brændselstyper udfases først. Det er en proces, som Topdanmark er fuldt bekendt med, og som til stadighed indgår i vores investeringsmæssige overvejelser.

 

 

Investerer Topdanmark i våben?

Topdanmark investerer ikke i selskaber, som producerer ulovlige våben, dvs. våben som er omfattede af konventioner, som Danmark har tiltrådt. Det gælder:

FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)

 • FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
 • FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
 • FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
 • FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)

Vi investerer heller ikke i selskaber, som producerer atomvåben.  

 

 

Hvilke retningslinjer har I for investeringer i statsobligationer?

Vi har den retningslinje, at Topdanmark Kapitalforvaltning ikke må handle med værdipapirer, hvor udsteder direkte eller indirekte er en stat, statsleder el. lign. i stater, der hverken er medlem af OECD eller har ratificeret ICC-traktaten* – med mindre der forlods er indhentet skriftlig accept fra Topdanmarks direktion.

*Traktaten om Den Internationale Straffedomstol

Topdanmarks retningslinjer for investeringer i statsobligationer betyder, at der ikke investeres i lande, som vurderes at være problematiske. Da vi internt selv forvalter alle investeringer, er der ikke behov for en eksklusionsliste til eksterne forvaltere.

Hvilke kriterier er sat op for screening?

Screening foretages i forhold til følgende konventioner og principper:

 • UN Global Compact  
 • UN Human Rights Norm for Business 
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
 • The UN Convention against Corruption
 • The Draft Framework Convention on International Arms Transfers
 • The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction
 • The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects
 • The UN Framework Convention on Climate Change
 • The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer
 • The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
 • The Convention on Cluster Munitions

Screening omfatter 100 % af Topdanmarks investeringsunivers.