Aktiviteter og resultater for 2014

Her er en oversigt over målsætninger, hovedaktiviteter og resultater i 2014. Skema angiver også tilknytning til Global Compact, hvis målsætningen understøtter ét eller flere principper. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes. Derudover angives en evaluering og status i forhold til 2013, hvor det er relevant:

 • Grøn: fremgang i forhold til 2013-resultat
 • Gul: ingen ændring i forhold til 2013-resultat
 • Rød: tilbagegang i forhold til 2013-resultat

Klima- og miljøpolitik

Global Compact: Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9
MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
10 % reduktion i relativ CO2-udledning (CO2 pr. medarbejder) i 2014 i forhold til 2011-udledning  
 • Drift af solcelleanlæg
 • Energioptimering af it-drift
 • Energioptimering af kølecentral
 • Nyt miljøvenligt ventilationssystem
 • Implementering af onlinemøder
   
 
 • CO2-udslip pr. fuldtidsmedarbejder var 2,3 tons
 • Den absolutte CO2-udledning var 5593tons
 • Se detaljer i Klima-regnskab 
 
 • Målsætningen er nået, idet den relative CO2-udledning er faldet med 20,7 % fra 2011
 • Absolut CO2-udledning er også faldet med 18,7% siden 2011
 Grøn
Løbende reduktion af papirforbrug 
 • Udbredelse af digital kommunikation med kunder
 • Omkring 80 % af  privatkunder er tilmeldt e-Boks
 • 2,4 mio. dokumenter sendt ud via e-Boks - en stigning på 59%
   
176 tons papir (2013: 119 tons)Rød
Affaldssortering. Andelen af det samlede affald, som går til genbrug skal være 60 % 
 • Forbedring af processer for affaldssortering
 • Opsamling og evaluering af data
 
42,6 % affald til genbrug (2013: 45 %)Rød
Løbende integration af miljøforhold i forbindelse med kontorindkøb og aftalerIngen specifikkeIngen specifikkeGul
Solcelleanlæg
20132014
Strømforbrug (kWh)745.454707.114
Procent af samlede strømproduktion1211
CO2-besparelse (tons)300250
Besparelse til køb af elektricitet (mio.)1.51.4
Carbon Disclosure Project
Målsætning i 2014Resultat 2013Resultat 2014Evaluering af 2014
70 point 61 D82CGrøn
Initiativer til at fremme miljøvenlig transport
Aktivitet20132014
Cykel og elcykel
Gratis deltagelse i Vi cykler til arbejde-kampagnen (VCTA) 244 medarbejdere deltog304 medarbejdere deltog
Gratis cykeltjek til deltagere i VCTA151 medarbejdere benyttede tilbuddet128 medarbejdere benyttede tilbudet
Cykelservice i arbejdstiden udført af socialøkonomisk virksomhed, Min Cykelven.380 tilmeldte medarbejdere – en stigning på 90 % i forhold til 2012405 tilmeldte medarbejdere
Deltagelse i landsdækkende test af elcykel-kampagne Tre medarbejdere44 tilmeldte og 23 fik mulighed for at teste i tre måneder Ved året afslutning havde 3 anskaffet sig en elcykel, 12 overvejede at anskaffe en
Rabat på cykler70 cykler købt45 cykler er købt
Elbil
Ladestander til elbilIngen medarbejdere brugte denTre medarbejdere brugte ladestanderen ved afslutningen af 2014 
Informationsbod om elbil ved kantinen i Ballerup med elbilseksperter -Blev besøgt af knap 100 medarbejderne 
Samarbejde med Region Hovedstaden om leje af elbil i en uge -61 tilmeldte 8 fik mulighed for at teste 
Kampagnetilbud på leasing af elbil gennem Avis -Fire har leaset en bil
Andre initiativer
Etablering af digital platform til at fremme samkørsel i og uden for arbejdstiden -Kun enkelte brugere

Politik for ansvarlig investering

Global Compact: Politikken understøtter alle principper
MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014
Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til Global Compact 
 • Screening og evaluering af porteføljen for positioner i henhold til Global Compact
 • Deltaget i et ’aktivt ejerskab’ af et selskab, der vurderes at bryde med et Global Compact-princip
 • Igangsat arbejde med at integrere statsobligationer i politik for ansvarlig investering baseret på nye retningslinjer fra Rådet for Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen 
   
Det aktive ejerskab, som Topdanmark deltog i, blev afbrudt i 2014 på grund af manglende respons fra selskabets side og manglende udsigt til forbedring.  Topdanmark valgte efterfølgende at frasælge positioner i det pågældende selskab

Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen

Global Compact: Politikken understøtter princip 1 (Retten til ikke-diskrimination) og princip 6.
MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Senest i 2017 skal være minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmerIngen specifikkeSe evalueringMålsætningen er opfyldt, idet der pr. 31. december 2014 er to generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen.

Skadeforebyggelse og skadebegrænsning

Global Compact: Skadeforebyggelse og skadebegrænsning understøtter princip 2 (Retten til arbejde og retten til fysisk og mental sundhed) og princip 7 og 8.

Skadeforebyggelse Landbrug

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse gennem konceptet Sikkert Landbrug  
 • Udrulning af hjemmesiden om skadeforebyggelse, topgården.dk
 • Indarbejdet Sikkert Landbrug som element i risikovurdering og præmiesætning 
 
 
 • De to gårde har været besøgt af omkring 130 personer, primært til uddannelse af egne medarbejdere  
 • Topgården.dk har siden april 2014 haft 3350 unikke besøg
 
Interessen for Sikkert Landbrug-konceptet er til stede i branchen, men Topdanmark Landbrug kan med fordel blive endnu bedre til at vise landmænd, at det også er en økonomisk fordel at implementere forebyggelse   Det vurderes, at det vil tage nogle år, før konceptet for alvor er slået igennem

Grøn
Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse generelt   Færdigudviklet konceptet omkring arnestedsanalyse med henblik på effektiv skadeforebyggelse af storskader  Ingen resultater endnuKonceptet er klar og vil blive udrullet som pilot i Q1 2015

Grøn

 

Skadeforebyggelse Erhverv & Industri

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Udbygge arbejdet med målrettet skadeforebyggelse og rådgivning 
 • Forebyggelse af brande, fx workshops for autoværksteder
 • Genbesigtigelse af kunder med skybrudsskader
 • Etablering af erhvervsblog 
 
 
 • Forbedret risikohåndtering og rådgivning af autoværksteder, idrætshaller og restauranter
 • Forbedret håndtering og forebyggelse af skybrudsskader
  
Der er sket en fremgang inden for arbejdet med forebyggelse. Flere kunder, som blev ramt af store skader ved skybrud i 2011, har ikke haft skader ved skybrud i 2014. Kunderne er gennemgående tilfredse med rådgivning og følger den. 

Grøn

Kunde- og forbrugerforhold

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Interne kundemålinger: stigning i antallet af kunder, som ønsker at anbefale Topdanmark til andre (ambassadør-kunder) 
 • Kundeinterviews og individuel opfølgning på udvalgte kunder
 • Ændring i processer og organisationsstruktur 
 • Forbedring af vores hjemmeside
 • Forbedret digital skadeanmeldelse
 • Forbedret sammenligningsportal
 
44,5%En stigning på 1,2  procentpoint, hvilket er tilfredsstillende.

Grøn 
Interne kundemålinger: Fald i antallet af utilfredse kunder 6,2%En stigning på 0,2 procent point, hvilket betragtes som en ikke-signifikant ændring.  

Gul
Stigning i EPSI -målingerne75,5 %Fald på 3,2 procentpoint, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Rød


Kundemålinger: Resultater for 2011 til 2014 (i procent) - alle forretningsområder

 

2011201220132014
Ambassadørkunder 37.039.043.345.5
Utilfredse kunder7.76.86.06.2
EPSI-målinger 73.775.778.775.5

Status på sociale medier

20132014
Samlet kundescore på Trustpilot - Topdanmark (0 til 10) 5.68.8
Samlet kundescore på Trustpilot - Danske Forsikring (0 til 10)4.59.1
Facebook – organisk rækkevidde*209.191501.138

*Antal personer som har set Topdanmark-opslag uden der er betalt for det

Klager til Ankenævnet for Forsikring

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014Evaluering af 2013**
Andel af klagesager i Ankenævnet for Forsikring må ikke overstige den markedsandel, vi har på den pågældende produkttype 
 • Evaluering af interne klagestatistikker
 • Forbedret forankring af håndtering af kundeklager gennem intern undervisning
 • Øget brugen af mediation som løsningsmodel
 • Evaluering af kunde- og ankenævnssager med henblik på at forbedre processer og kommunikation, fx kundebreve
  
Resultat for hele 2014 var ikke tilgængeligt ved af-slutningen af denne rapportDet forventes, at målsætningen opfyldes for 2014  Målsætningen blev opnået for alle skadeforsikringer

Grøn
At nedbringe andelen af klagesager til Ankenævnet for Forsikring– under forudsætning af, at markedsandel ikke er stegetResultat for 2014 var ikke tilgængeligt ved afslutningen af denne rapport Der ses dog igen i år en tendens til færre indbragte sager for Ankenævnet – se tabel nedenforDet forventes at målsætningen opfyldes for 2014 
Andelen af klagesager på rejse-, hus- bil- og indboforsikring, ejerskifte og ulykke faldt alle væsentligt i forhold til 2012.

Grøn

*Evaluering af 2013 er medtaget, da det ikke fremgik af CSR-rapport 2013 på grund af manglende data for året ved rapportens afslutning

 

Statistik over afgørelser i Ankenævnet for Forsikring 

201120122013**2014***
Antal afgørelser 24223215289
Topdanmark medhold 183 (76 %)187 (81 %)119 (78 %)78 (88 %)
Topdanmark ikke medhold eller kun delvis medhold59453311

 

Tallene dækker både over Topdanmark Forsikring, Topdanmark Livsforsikring og Danske Forsikring, som er et brand under Topdanmark. Tallene indeholder både afgørelser for skade- og livforretning, men ikke de kendelser, som Ankenævnet ikke har taget stilling til. Kilde: www.ankeforsikring.dk 

*Bemærk. Tal for 2013 er korrigeret i forhold til de tal, som fremgik af CSR-rapport 2013, idet disse kun dækkede perioden fra 1. januar 2013 til og med 21. oktober 2013

**Tal for 2014 dækker perioden fra 1. januar 2014 til og med 20. oktober 2014. I CSR-rapport 2015 vil tallene blive korrigeret, så de dækker hele året

 

 

Sundhedsinitiativer

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Inspirere til sund livsstil 

Sikre trivsel i hverdagen

Høj arbejdsglæde, dvs. mellem 70 og 80 point i Ennovas trivselsundersøgelse
Diverse tilbud omkring cykling. Se under ’Initiativer til at fremme miljøvenlig transport’ Se under ’Initiativer til at fremme miljøvenlig transport’ Med undtagelse af tilbud om sygdomsrådgivning vurderes det, at medarbejderne har taget godt imod de forskellige tilbud og aktiviteter, som dermed inspirerer til en sund livsstil.


Det vurderes også, at aktiviteterne bidrager positivt til at motivere medarbejderne til at skabe trivsel i hverdagen og til høj arbejdsglæde. 
 

Rabat på løbetøj og andet sportstøjIngen data
DHL


Løbetræning 
780 medarbejdere (2013:700)

25 deltagere
Tilbud om sundhedstjek 867 medarbejdere (2012: 885)
Tilbud om influenzavaccination274 medarbejdere (2013:264)
Tilbud om sygerådgivning Få medarbejdere benyttede tilbuddet
Tilbud om rygestopkursus 52 medarbejdere deltog. 88 % røgfri seks uger efter kursus
Tilbud om Health Camp. Egenbetaling, men med rabat 3 hold med i alt 57 deltagere, heraf 7 gengangere
Tilbud om tandpleje på arbejdspladsen. Egenbetaling122 medarbejdere 
Cancer14 – spinningevent237 medarbejdere
Trivselsmåling (2013) Arbejdsglæde: 75 (+2)Loyalitet: 83 (+2)

Politik for mangfoldighed

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Mindst én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale til lederstillinger på alle tre niveauer 
 • Mentorordning for kvindelige medarbejdere. Ni kvinder har deltaget
 • Evaluering af mentorordningen og kvinder i ledelse generelt
  
19 ledige lederstillinger heraf 15 kvindelige kandidater til samtale  Se detaljer i skema nedenforTil fire lederstillinger har der ikke været kvindelige kandidater. Det skyldes enten at  der ingen kvindelige ansøgere har været eller at de kvindelige kandidater fagligt ikke var på højde med de mandlige ansøgere.

Gul
Begge køn skal være repræsenteret med min. 40 % i ledelsen (alle niveauer)Pr. 31.12.2014 var fordelingen: 40 % kvinder og 60 % mændMålsætningen er stadig opfyldt, selvom der er sket et mindre fald i den procentvise andel af kvinder på to procentpoint.

Grøn

Leverandørsamarbejde

MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Integrere Global Compact-principperne i samarbejdet med vores leverandører, hvor det er relevant 
 • Defineret CSR-program for leverandører
 • Igangsat proces for risikovurdering og indsamling af CSR-relaterede oplysninger fra relevante samarbejdspartnere
 • Etableret liste over de væsentlige leverandører, som skal inkluderes i CSR-programmet
 
 • CSR-henstilling er integreret som bilag til to kontrakter
 • Udsendt spørgeskema til enkelte leverandører
 
Der er taget hul på implementeringen af CSR-programmet, og de første erfaringer er høstet internt i organisationen, hvilket har været tilfredsstillende

Grøn

Uddannelse i branchen

Global Compact: Aktiviteten understøtter princip 1 (Retten til uddannelse)
MålsætningAktiviteter i 2014Resultater for 2014Evaluering af 2014
Bidrage til uddannelse i branchenAnsat elever og praktikanter 
 • Finanselever (to år): 24 nye elever
 • Finansøkonomer (tre måneder): 13 praktikanter  
 • Finansbachelorer (fem måneder): 18 praktikanter
 
Grøn
Bidrage til uddannelse i lokalområdet Deltaget i mentorordning under TalentspejderneAfslutning af to mentorforløb og ét igangværende ved afslutningen af rapportenDet er besluttet at stoppe deltagelsen i mentorordningen.
Indgået samarbejde Adoption af en skoleklasse i Ballerup Ingen specifikke endnu Opstarten af projektet har været positiv.

Humanitære projekter hvor medarbejdere gør en forskel

Global Compact: Aktiviteterne understøtter princip 1 (bl.a. Retten til fysisk og mental sunhed)
Bidrager til Læger uden Grænser
2011201220132014
Antal tilmeldte medarbejdere109106101
Samlet beløb i kroner166.200166.520165.520207.450
Indsamling til Fillipinerne84.500
Der tappes blod i arbejdstiden: Topdanmarks medarbejdere donerer blod til Den Mobile Blodbank tre gange om året
2011201220132014
Antal tilmeldte medarbejdere139120148153