Menneskerettigheder

Topdanmark respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, og det er vores målsætning ikke at overtræde dem. 

Inspireret af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv holder vi løbende øje med, hvilke menneskerettigheder Topdanmark eventuelt har udfordringer med i de forskellige forretningsaktiviteter – ud over hvad der lovmæssigt forventes af os.

Processen har vist, at vi har politikker, initiativer og ledelsessystemer på plads i forhold til de menneskerettigheder, hvor der potentielt kunne være en udfordring. Vi følger løbende op på de forskellige politikker og rapporterer om eventuelle udfordringer i den årlige CSR-rapport.

Mangfoldighed

Topdanmark har vedtaget to politikker vedrørende mangfoldighed:

Af disse politikker fremgår det, at vi som virksomhed arbejder på at fastholde og udvikle en rummelighed, der modvirker enhver form for diskrimination i forhold til køn, race, hudfarve, national/social/etnisk oprindelse, religion, tro, politisk anskuelse, handicap, alder og seksuel orientering.

Vi vil udvise og fremme tolerance, og der skal derfor være spillerum for meningsudvekslinger og forskelligheder. Tolerance skal være baseret på respekt over for den enkelte medarbejder. Tolerance og respekt er basale værdier for, at alle ansatte har et godt arbejdsmiljø.

Topdanmark har underskrevet FN Global Compact, der bl.a. skal sikre, at der ikke sker diskrimination i virksomheden.

Mangfoldighed i ledelsesfunktioner 

Et særligt fokusområde i mangfoldighedspolitikken vedrører det underrepræsenterede køn i ledelsesfunktioner. For Topdanmark gælder, at ledelsesgruppen skal være repræsenteret ved de bedst kvalificerede personer, og Topdanmark har en målsætning om, at blandt selskabets ledere skal begge køn være repræsenteret med minimum 40 %. 

For at nå dette mål understøttes mangfoldighedspolitikken bl.a. af en række indsatsområder, der retter sig mod kvindelige medarbejdere. 

Topdanmark har nedsat en inspirationsgruppe, der bringer temaet til debat, bl.a. i Top-danmarks topledelse. Gruppen søger inspiration og iværksætter tiltag, der skal inspirere og fremme kvindelige medarbejdere til at søge top-lederstillinger. 

Topdanmark har etableret en mentorordning for kvindelige ledere, der bl.a. skal medvirke til at afdække om disse kvindelige lederes ambition om at gå efter en toplederpost og eventuelle hindringer herfor. 

Topdanmark har en ambition om, at der altid er en kvindelig kandidat til samtale, når en lederstilling besættes, tilsvarende hvis der anvendes eksternt rekrutteringsbureau.

Bestyrelsen orienteres årligt om udviklingen i Topdanmarks lederes fordeling på køn.