Mangfoldighed

I Topdanmark tror vi på, at mangfoldighed giver en forretningsmæssig værdi. Som virksomhed arbejder vi på at fastholde og udvikle en rummelighed, der modvirker enhver form for diskrimination i forhold til køn, race, hudfarve, national/social/etnisk oprindelse, religion, tro, politisk anskuelse, handicap, alder og seksuel orientering.

Hos os skal der være plads til meningsudvekslinger og forskelligheder - vi vil udvise og fremme intern tolerance og respekt overfor den enkelte medarbejder, hvad enten denne er kollega eller chef. Tolerance og respekt er basale værdier for, at alle ansatte har et godt arbejdsmiljø.

For os er det samtidig vigtigt, at medarbejdere - uanset køn, nationalitet, religion eller andet – har lige adgang til ledelsesposter på alle niveauer.

Kvinder i ledelsen
Vi har fokus på at fremme kvinder i ledelse som en del af vores engagement for at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Derfor har vi blandt andet tilsluttet os Ligestillingsministeriets ”Operation kædereaktion”, der er et alternativ til kvoter for kvindelige leder.

Fakta om kvinder i ledelsen 
Kønsfordelingen hos vores medarbejdere er 44 % kvinder og 56 % mænd. Blandt lederne er 40 % kvinder. Siden 2005 er andelen af kvindelige ledere steget væsentligt, dog er der stadig flere mandlige ledere, særligt øverst i ledelseshierarkiet.

Andel kvindelige ledere  2005   2010   2018 
Niveau 1 (ref. til direktionen)  5 %  10 %  23 %
Niveau 2 (ref. til niveau 1)  17 %  38 %  38 %
Niveau 3 (ref. til niveau 2)  38 %  42 %  44 %

Kvinder i Topdanmarks bestyrelse
Fire ud af bestyrelsens ni medlemmer er kvinder. Heraf er to valgt af generalforsamlingen og to af medarbejderne.   

Mål for indsatsen
Vi har i Topdanmark ikke deciderede mål for, hvor mange procent kvindelige ledere, der skal være på lederniveau 1 i fremtiden, men vi har fokus på kønsfordelingen, når vi rekrutterer kvindelige ledere. Derfor har vi som mål, at der mindst skal være én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale, når vi besætter lederstillinger.

Aktiviteter de sidste 8 år

  • Gå-hjem-møde; Kvinde kend din vej til bestyrelsen.
  • Indførelse og jævnlig gennemførelse af mentorordning for kvindelige ledere. Mentorforløbet henvender sig til kvindelige ledere, som har konkrete ambitioner om ledelse på et højere niveau. Mentorordningen har til hensigt at give kvinderne de tilstrækkelige faglige og personlige kompetencer til at varetage en stilling på et højere niveau.
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt Topdanmarks ledere, bl.a. om der skal konkrete tiltag til for at fremme, at kvinder søger toplederstillinger.
  • Udarbejdelse af rapport om kvinder i ledelsen.
  • Gå-hjem-møde for medarbejdere med det formål at inspirere kvinder til at søge lederposter.
  • Gå-hjem-møde for kvinder om privatøkonomi.
  • Fortsættelse af mentorordning med særligt fokus på, at de kvindelige ledere og specialister får afklaret ambitioner om lederjobs, herunder klæde mentorerne på til at håndtere den kønspolitiske udfordring og fx inddrage den kvindelige leders bagland (fx fordeling af opgaver i hjemmet). 
  • Udvalgte kvindelige ledere på tværs af organisationen blev inviteret til debat om emnet med særligt fokus på kulturen i Topdanmark. Der var en god og livlig debat med afsæt i de kvindelige lederes oplevelser og synspunkter.
Kvinder i ledelsen

Vi har i Topdanmark sat fokus på kvinder i ledelse for at understøtte mangfoldighed, særligt blandt topledelsen.

Læs rapporten her.