Aktiv indsats mod korruption og hvidvask

Vi arbejder proaktivt for at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod korruption, hvidvask, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.

Vi arbejder proaktivt for at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod korruption, hvidvask, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.

Anti-korruption og bestikkelse

Topdanmark ønsker at være en del af et professionelt, ordentligt og troværdigt forretningsmiljø. Vi accepterer derfor ikke korruption og bestikkelse fra vores medarbejdere i kontakten med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Vores vurdering er, at den største risiko for korruption og bestikkelse er i forbindelse med gaver og arrangementer, der har med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere at gøre. Det er dog også vores vurdering, at risikoen generelt er lav.
Klare retningslinjer for medarbejdere

Vi har tillid til, at vores medarbejdere bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i kontakten med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Også i relation til gaver og arrangementer.

For at understøtte dette har vi udformet en politik og nogle retningslinjer for, hvordan koncernens medarbejdere må give og modtage gaver, samt hvordan medarbejdere må deltage i og afholde arrangementer.

Formålet med politikken er blandt andet at forebygge og undgå, at forretningsmæssige beslutninger kan blive påvirket af individuelle og/eller ikke-forretningsmæssige hensyn og interesser.
Lav risiko for hvidvask

Verdensøkonomien er præget af penge, som er illegalt anskaffet og bruges til illegale formål. Store summer hvidvaskes hvert år, hvilket udgør en trussel mod den globale økonomi og dennes sikkerhed. Finansielle servicevirksomheder som liv- og skadeforsikring har traditionelt set været blandt de foretrukne kanaler for hvidvask af illegale penge.

Risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme er større i Topdanmark Livsforsikring end i Topdanmarks skadeforsikring. Generelt er risikoen dog lav.
Vores politik matcher de juridiske krav

I Topdanmark Livsforsikring har vi implementeret en hvidvaskpolitik og procedurer for hele virksomheden designet til overholdelse af love og regler vedrørende hvidvask. Dette inkluderer bekæmpelse af finansiering af terrorisme.  Bemærk, at der ikke er noget juridisk krav til Topdanmark Forsikring.

Vi har en hvidvaskansvarlig, som er ansvarlig for overholdelse af relevant lovgivning og vejledninger. Den hvidvaskansvarlige er også ansvarlig for overvågning af hvidvaskaktiviteter og sørger for kvartalsvis rapportering til direktionen om risici, implementerede foranstaltninger og intern kontrol. Den hvidvaskansvarlige arbejder sammen med intern revision.
Regelmæssig risikovurdering

Vi bruger en samlet risikovurdering, når vi evaluerer risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Vurderingen tager højde for risikofaktorer som relaterer til kunder, geografiske områder, produkter, transaktioner og leveringskanaler. Risikovurderingen bliver jævnligt evalueret.

Vi har risikobaserede procedurer for identifikation og verifikation. Samt kundekendskabsprocedurer inklusiv forbedret due diligence for de kunder, som udgør en højere risiko, og identifikation af retmæssige ejere.

Alle kunder er kategoriseret i henhold til deres risikopotentiale i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi har også en proces for identifikation af politisk eksponerede personer samt interne procedurer til at observere mistænkelige transaktioner og aktiviteter, der skal sikre, at procedurer overholdes i praksis.

Vores risikovurdering af risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i Topdanmark er, at den er lav. Det understøttes af en vurdering lavet af Finanstilsynet om den generelle risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme i pensionsindustrien i Danmark, som konkluderer, at risikoen er lav.
Rapportering af mistænkelige transaktioner

I overensstemmelse med Hvidvaskloven har vi processer for underretning til de danske myndigheder, hvis mistænkelige transaktioner ikke kan modbevises. Topdanmarks Compliance afdeling kontrollerer og vurderer, om vores procedurer er effektive, og om der er tilstrækkelig underretning til myndighederne.
Obligatorisk træning

Topdanmark har desuden et e-learning program omhandlende risikobaseret hvidvask. Programmet er obligatorisk for alle nye medarbejdere i Topdanmark Livsforsikring og obligatorisk for alle medarbejdere i Topdanmark Forsikring, som arbejder med livsforsikringsprodukter.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89