Find relevant information om Topdanmarks investeringer

I Topdanmarks forretning investerer vi bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lignende.

Beholdninger

Topdanmark investerer i en række danske og globale selskabers aktier og kreditobligationer. Her kan du se en oversigt over de samlede beholdninger, samt om Topdanmark har været i aktiv ejerskabsdialog med et selskab i løbet af de seneste år.
Beholdningsliste

Stemmeafgivelse på generalforsamlinger

Topdanmark gør brug af sin stemmeret på generalforsamlinger. Her kan du se en oversigt over vores stemmeaktivitet.

Stemmeoversigt

Alle stemmer
Aktivt ejerskab - eksklusionsdialog

Topdanmark eller Topdanmark’s samarbejdspartner går i eksklusionsdialog med selskaber, hvor der er konstateret et verificeret brud på FN’s Global Compact. Topdanmark kan vælge at frasælge sine investeringer, hvis en eksklusionsdialog ikke findes at føre til den ønskede ændring i adfærd.

Danske Bank: Eksklusionsdialogen omhandler et brud på FN’s Global Compact princip 10 – dialogen er stadig igangværende og der er en positiv fremgang i dialogen.

Volkswagen: Eksklusionsdialogen omhandlede et brud på FN’s Global Compact princip 7, 8 og 9 – dialogen blev afsluttet som en eksklusionsdialog ultimo 2020 efter ændret adfærd fra Volkswagen.

TotalEnergies: I forlængelse af den politiske situation i Myanmar har Topdanmark indledt en eksklusionsdialog med TotalEnergies. Dialogen, der omhandler FN’s Global Compact princip 1, 2 og 3, udvikler sig konstruktivt. Vi ser positivt på, at selskabet har stoppet dividendebetalingerne til det statsejet olie- og gasselskab i Myanmar samt eskaleret håndteringen af situationen til det højeste niveau internt. Topdanmark forsætter med at monitorere udviklingen, og vi vil fortsat være i dialog med TotalEnergies, når der er relevant udvikling i sagen.
Eksklusioner

Topdanmark har bevidst fravalgt at investere i visse produktioner der i deres natur er kontroversielle og omgærdet med uforholdsmæssigt store omkostninger for det omkringliggende samfund. Topdanmark investerer derfor ikke i virksomheder, der har aktiviteter indenfor:

  • Produktion af brændsler baseret tjæresand
  • Termisk kul
  • Røgtobak
  • Produktionen af kontroversielle våben

Tjæresand og termisk kul fravælges hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen. Ved produktion af røgtobak og kontroversielle våben sker fravalget ved en omsætning der er større end 0 – 1 %.

Her kan du se et eksempel på ekskluderede selskaber med udgangspunkt i Topdanmarks investeringsunivers. Selskaber der ligger uden for vores referenceindeks analyseres ikke. 
Eksklusionsliste

Formålspension

For de af vores kunder der ønsker yderligere fokus på en bæredygtig udvikling og eksklusion af visse sektorer tilbyder vi investeringsløsninger med udvidede ESG-hensyn. Disse produkter har en række ekstra eksklusionskriterier, som fx:

  • Produktion af fossile brændsler (herunder olie og gas)
  • Råstofudvinding i det globale syd
  • Online hasardspil
  • Voksenunderholdning
  • Våben

Selskaber fravælges i formålspension hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen.

Her kan du se et eksempel på ekskluderede selskaber med udgangspunkt i Topdanmarks investeringsunivers. Selskaber der ligger uden for vores referenceindeks analyseres ikke. 
Eksklusionsliste

Klima

Topdanmark har et mål om at have 20 % grønne investeringer i 2030, hvis der er et likvidt marked der understøtter dette. Rapportering om vejen mod de 20 % forventes offentliggjort sammen med årsrapporten for 2021 ved brug af EU’s definitioner på området.

Topdanmarks samlede aktieportefølje havde ved årsskiftet en CO2 intensitet der var 23 % lavere end vores benchmark, MSCI World, med 125,8 tons CO2 ækvivalent per million dollars i omsætning, i de selskaber vi havde valgt at investere i, mod benchmarkets intensitet på 162,5.