Kapitalmodel

Normalt genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Kan der ikke findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil dette merafkast blive udloddet til aktionærerne.

Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse.

Normalt genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Kan der ikke findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil dette merafkast blive udloddet til aktionærerne.

Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse.

Alternativer til egenkapital

Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige minimum er at beskytte forretningen mod situationer, hvor store negative påvirkninger kan true den fremtidige drift. En sådan beskyttelse kan imidlertid ofte opnås ad anden vej. Fx ved hjælp af genforsikring eller ved udnyttelse af finansielle instrumenter. 
Supplement til egenkapitaldækningen

Som supplement til egenkapitaldækningen er der etableret ansvarlige lån og en omfattende genforsikringsdækning af katastroferisici. Ved katastrofer forstås enkeltstående begivenheder eller en kombination af begivenheder, der kunne true Topdanmarks mulighed for at opretholde aktiviteten ved det valgte egenkapitalniveau.
Hvornår er egenkapitalen tilstrækkelig stor?

Vores fastlæggelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning, tager hensyn til de faktorer, der kan føre til en væsentlig negativ påvirkning af egenkapitalen. Samtidig tages der højde for effekten af beskyttelser i form af genforsikring og finansielle instrumenter.  

Herudover inddrages blandt andet aktuelle betragtninger om risikoen på forsikringsporteføljer, aktivporteføljer og finansmarkederne. Endelig sammenholdes vores opfattelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning med det regulatoriske krav. 

Vores målsætning for kapitalstrukturen er, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og supplerende kapital netop skal være tilstrækkelig til at dække de regulatoriske krav tillagt en passende ledelsesbuffer til at sikre løbende drift og modstå udsving – men heller ikke større. Et eksempel på et konservativt niveau for solvensdækning kunne være 170-190 %. Overskydende egenkapital søges udbetalt til aktionærerne i form af udbytte.

Topdanmark har et udestående ansvarligt tier 1 lån (restricted tier 1 capital notes). Dette lån er uden endelig løbetid, men indeholder en option, der giver Topdanmark ret til at indfri lånet fra 22. december 2027.

Topdanmark Forsikring har udestående tier 2 kapitalbeviser i en tranche:
• 700 mio. kr. med første mulighed for kald i 2026 og udløb i 2031.
Udlodning

Vi har en disciplineret tilgang til kapital. Kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås.
Potentiale for udlodning

Udlodningspotentialet kan vurderes ved at sammenholde kapitalgrundlaget (inkl. bl.a. forventet overskud samt udvikling i immaterielle aktiver) med kapitalkravet. Solvensdækningen skal ses i lyset af et konservativt niveau (fx 170-190%), som indeholder en passende ledelsesbuffer til at sikre løbende drift og modstå udsving. Dette kan illustreres på følgende måde:
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef