Kapitalmodel

Normalt genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Kan der ikke findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil dette merafkast blive udloddet til aktionærerne.

Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse.

Normalt genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Kan der ikke findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil dette merafkast blive udloddet til aktionærerne.

Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse.

Alternativer til egenkapital

Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige minimum er at beskytte forretningen mod situationer, hvor store negative påvirkninger kan true den fremtidige drift. En sådan beskyttelse kan imidlertid ofte opnås ad anden vej. Fx ved hjælp af genforsikring eller ved udnyttelse af finansielle instrumenter. 
Supplement til egenkapitaldækningen

Som supplement til egenkapitaldækningen er der etableret ansvarlige lån og en omfattende genforsikringsdækning af katastroferisici. Ved katastrofer forstås enkeltstående begivenheder eller en kombination af begivenheder, der kunne true Topdanmarks mulighed for at opretholde aktiviteten ved det valgte egenkapitalniveau.  

Herudover har vi investeret i finansielle instrumenter, der reducerer risikoen ved store fald i aktiemarkederne, og i instrumenter, der beskytter livsforsikringskoncernen mod de negative konsekvenser af store rentefald. 
Hvornår er egenkapitalen tilstrækkelig stor?

Vores fastlæggelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning, tager hensyn til de faktorer, der kan føre til en væsentlig negativ påvirkning af egenkapitalen. Samtidig tages der højde for effekten af beskyttelser i form af genforsikring og finansielle instrumenter.  

Herudover inddrages blandt andet aktuelle betragtninger om risikoen på forsikringsporteføljer, aktivporteføljer og finansmarkederne. Endelig sammenholdes vores opfattelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning med det regulatoriske krav. 

Målet for solvenskapital findes som størsteværdien af Topdanmarks opfattelse af det rimelige niveau for kapitaldækning og det regulatoriske krav med tillæg af en passende buffer. 
 
På baggrund af den aktuelle vurdering af markedsforholdene skønner vi, at egenkapitalen reduceret med værdien af immaterielle aktiver skal udgøre mindst 3.400 mio. kr. efter holdingselskabets regnskabsprincipper. Det vil sige uden fradrag for værdien af udskudt skat på sikkerhedsfonde. Herudover er der udstedt 400 mio. kr. tier 1 kapital og 1.350 mio. kr. tier 2 kapital. Af disse 1.350 mio. kr. tier 2 kapital er 500 mio. kr. opsagt. Det er intentionen at udstede ny tier 2 kapital til afløsning af det opsagte lån.
Udlodning

Vi har en disciplineret tilgang til kapital. Kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås.
Potentiale for udlodning i 2020

Udlodningspotentialet i 2020 tilrettelægges som udgangspunkt efter væksten i, hvad der anses for en rimelig kapitaldækning og det forventede overskud før skat og goodwill. Dette kan illustreres på følgende måde:
Beføjelser til at udstede aktier og/eller erhverve egne aktier

Topdanmarks bestyrelse har en vedtægtsbestemt bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital, optage konvertible lån/eller udstedte tegningsoptioner. Udstedelserne kan ske med eller udenfortegningsret for selskabets aktionærer. Bemyndigelserne er begrænset til i alt 2.500.000 stk. aktier. Bemyndigelserne udløber 12. april 2023.
Aktiekapital

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Aktierne skal være registreret i Topdanmarks aktiebog enten ved navnenotering eller ved indskrivning i selskabets eget indskrivningssystem. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Siden 1989 har der været foretaget aktieudvidelser og nedskrivninger af aktiekapitalen som følge af tilbagekøb af egne aktier. Se mere her.
Kontakt

INVESTORER
Steffen Heegaard
IR-direktør
mobil 40 25 35 24
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef
telefon 44 68 44 11