Et mere bæredygtigt Topdanmark

26. februar 2024 kl. 12.00 CEST

Topdanmark har i 2023 opnået en række gode resultater inden for de tre hovedtemaer, som vores arbejde med bæredygtighed handler om, nemlig Grøn omstilling (E), Velfærd i hverdagen (S) og Ansvarligt fundament (G). Vi har også etableret nye principper for integration af bæredygtighed i hele vores forretning.

Vores tilgang til bæredygtighed

For Topdanmark er social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed en del af vores kerneforretning. Vi arbejder hver dag for at skabe økonomisk og social tryghed for alle vores kunder, vores medarbejdere og det samfund, som vi er en del af. Vi ønsker, at bæredygtighed skal være en naturlig del af alle de beslutninger og handlinger, som vi foretager, for eksempel i forhold til vores indkøb, skadebehandling, produktudvikling, indtegning af kunder og investeringer. Vi arbejder ud fra vores bæredygtighedsaspiration Vi er her for at hjælpe vores kunder og det samfund, vi er en del af.

Grøn omstilling

I de senere år har vi oplevet mere ekstremt vejr som følge af højere temperaturer og generelle klimaforandringer. Særligt 2023 var et voldsomt år vejrmæssigt. Vi oplevede både tørke, skybrud og flere storme end normalt.  Det mere ekstreme vejr er er en udfordring for alle, også for os som forsikringsselskab. Der er både brug for løsninger på, hvordan vi tilpasser os de ændrede vejrforhold og langsigtede løsninger til at reducere temperaturstigninger.

Vindmøller stående i havet med landskab i baggrunden

I Topdanmark vil vi gerne bidrage med løsninger, som både gavner vores kunder og samfundet. Som forsikringsselskab udgør klimaforandringer en forretningsmæssig risiko, da de kan betyde flere skader og dermed øgede udgifter. Det kan være skader på personer, bygninger eller afgrøder, og det betyder større udgifter for forretningen til skadesudbedringer.

Det er derfor vigtigt for Topdanmark som forretning at være med til at understøtte et bedre klima og miljø, for derigennem at undgå skader for vores kunder. Det er ikke kun i vores egen forretning, at vi arbejder på at nedbringe CO2 udslippet, det er ligeledes et fokus vi har for vores kunder.
Resultater i 2023

 • 16,3 %
  CO2 reduktion fra baseline i 2019

 • 18,1 %
  Energi reduktion fra baseline i 2019

 • 29 %
  Af Topdanmarks firmabiler er el-biler

Cirkulær økonomi

Presset på verdens ressourcer for eksempel gennem vores køb af forbrugsvarer er en udfordring for miljøet. Der er et stort behov for, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen – blandt andet gennem mere genbrug og mindre affald. 

Hvis vi skal nå i mål med vores ambitiøse CO2 reduktionsmål, er vi også nødt til at kigge ind ad på vores egen organisation. I Topdanmark har vi mange tiltag på arbejdspladsen, som vi tror på vil gøre en forskel for den grønne omstilling. Vi har et særligt fokus på at reducere arbejdsrejser, da det er her vi har vores største udledning. Det gælder både vores flyrejser og kørsel i firmabiler.
Men også i vores skadebehandling kigger vi ind i at finde løsninger, der understøtter den grønne omstilling og særligt CO2 reduktionen. Eksempelvis har vi fokus på mindre brug-og-smid-væk-kultur. Det betyder i praksis, at vi hellere reparerer end kontanterstatter ved for eksempel skadet IT-udstyr.
fakta

63,3 % af skadet IT-udstyr blev repareret i stedet for kontant erstattet i 2023

Bottom-up tilgang til grøn omstilling

På vores egne kontorer er det også vigtigt, at vi får sat mere fokus på den grønne omstilling. Her er det vigtigt at sætte fokus på alle tiltag – store som små, som kan være med til at støtte op om den bæredygtige dagligdag.

Derfor har vores interne community for en grøn arbejdsplads – WorkGreener – i 2023 arbejdet intensivt med at skabe bevidsthed om og initiativer for den grønne arbejdsplads. Blandt andet afholdt WorkGreener Topdanmarks første Green Week i 2023. I løbet af denne uge blev der sat fokus på de mindre indsatser og life-hacks for den grønne omstilling. Green Week bød blandt andet på Bæredygtig Bingo, daglige affaldsquizzer samt lanceringen af Topdanmarks samkørsels set up. 
Velfærd i hverdagen

Trivsel for kunderne

Velfærd i hverdagen er dét vores kerneforretning handler om; nemlig at sikre at vi bidrager til vores kunders tryghed, sikkerhed og sundhed. Det er ganske enkelt manifesteret i vores Topløfte: Vi er her for at hjælpe vores kunder og det samfund vi er en del af. Det gælder også de mennesker, som ikke er dækket af vores forsikringer og også vores medarbejdere, som er en uundværlig del af Topdanmark. Jo flere mennesker der undgår at bliver ramt af sygdom, stress eller mentale udfordringer, jo bedre er det for både det enkelte menneske, vedkommendes arbejdsplads, Topdanmark som forsikringsselskab og samfundet generelt. Derfor er trivsel, sundhed og forebyggelse essentielt for Topdanmark.

Glad kvinde med blæsende hår

Vores fokus på sundhed og trivsel gælder også for vores kunder. Vi ved at sunde og trygge mennesker har større grad af velfærd i hverdagen, og derfor arbejder vi specifikt med sundhed og trivsel for vores kunder – både privatkunder, erhvervskunder (og deres medarbejdere) og landbrugskunder.

App’en Sundhedshjælp er et vigtigt supplement til de offentlige sundhedsydelser. Det er det, fordi Sundhedshjælp giver mulighed for at få en konsultation af en læge alle ugens dage – også i weekenden. Det betyder at hvis man har brug for at tilse en læge hurtigt, for eksempel hvis du får en allergisk reaktion, dine børn får høj feber eller hvis du bliver stukket af et insekt i sommerferien, så kan du blive tilset af en læge hurtigt og sikkert online, i stedet for at køre til nærmeste klinik for at få sikkerhed.
Resultater i 2023

 • 139.219
  Registrerede brugere af sundhedshjælp

 • 17.719
  Konsultationer foretaget gennem Sundhedshjælp

 • 94 %
  Er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med Sundhedshjælp

Trivsel

I Topdanmark har vi et helt særligt fokus på sundhed og trivsel for vores medarbejdere. Det har vi fordi, vi ved at det er med til at hæve medarbejdertilfredsheden, hvilket igen er med til at sikre mindre sygefravær og at vores medarbejdere bliver længere tid hos Topdanmark.

Vi ønsker at understøtte den generelle gode trivsel for vores medarbejdere. For at sikre en løbende dialog mellem medarbejdere og ledere om trivsel og arbejdsglæde, gennemfører vi en trivselsundersøgelse hvert halve år og følger op med team talks i alle respektive teams. Team talks er et værktøj, der giver lederen og teamet mulighed for at se i dybden på resultaterne af trivselsundersøgelsen. Baseret på svarene planlægger vi, hvilke tiltag der er nødvendige i den nærmeste fremtid. Når en trivslesscore placerer et team i den laveste tredjedel af den samlede gruppe, er teamet forpligtet til at gennemføre teamsamtaler med deres respektive HR-businesspartnere for at sikre en fokuseret indsats på trivsel i det specifikke team. Vores trivselsundersøgelse viser en fortsat høj score på 81 point, hvilket fortæller os, at vores medarbejdere trives på arbejdspladsen både socialt og fagligt. I 2023 oplevede vi et fald på ét procentpoint i svarene, dog ser vi stadig et højt niveau af besvarelser på 95%, hvilket viser os, at vores medarbejdere værdsætter og prioriterer engagementsundersøgelsen. Særligt i 2023 så vi, at de teams med den laveste score i den tidligere trivselsundersøgelse har hævet deres score med mellem 7 og 14 point. Det viser os, at de obligatoriske teamsamtaler med en HR-businesspartner har en positiv effekt på trivslen i vores teams. 
fakta

81 ud af 100 point i trivselsmåling blandt Topdanmarks medarbejdere

Ansvarligt fundament

Når vi taler om Ansvarligt fundament, så handler det om, at Topdanmark som forretning tager et ansvar – både overfor medarbejderne og kunderne men i særdeleshed også overfor det samfund vi er en del af. 

At have et ansvarligt fundament at bygge vores forretning på, er essentielt for Topdanmark. Det betyder også, at vi stiller høje krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Men det betyder faktisk også, at vi forventer, at vores kunder også agerer ansvarligt. Et ansvarligt fundament består af flere forskellige elementer. Vi skal naturligvis sikre en økonomisk ansvarlig forretning, men vi skal også sikre basale rettigheder for både vores medarbejdere, kunderne og de mennesker, der arbejder i vores værdikæde. 

Bil kørende på en landevej i solnedgang

I Topdanmark er vores kundeløfte vi er her for at hjælpe. Når en kunde skal hjælpes med en skade, gør vi det gennem et stærkt netværk af leverandører. Vores forhold til vores leverandører er derfor vigtigt, og vores stærke samarbejder, bygger på dialog og fælles udvikling af indsatser samt høje krav til ESG-compliance.
Resultater i 2023

 • 100 %
  Af leverandører inden for ESG fokusgruppen er blevet screenet for ESG risici.

 • 39/61
  Kvinder/mænd på tværs af alle ledelsesniveauer.

 • 76 %
  Af nye leverandørkontrakter har Code of Conduct implementeret

Større krav til vores kunder

Vi har gennem længere tid haft en eksklusionsliste af bestemte brancher, som vi ikke ønsker at forsikre. Det samme princip gælder vores investeringer. Disse brancher inkluderer produktion af kul, tjæresand, tobak og kontroversielle våben.

Størstedelen af vores kunder ligger dog i SMV-segmentet, og efter vores screeningsindsats, fandt vi kun mindre hændelser der brød med vores principper for bæredygtighed hos vores kunder. Dog kunne ingen af disse hændelser karakteriseres som brud på FN Global Compact principperne, som inkluderer arbejdstager- og menneskerettigheder, samt klima og miljø.
God virksomhedsledelse

Når vi vælger at screene både leverandører og kunder for ESG-risici, er det et bevidst valg om at stille krav til vores omgivelser og det samfund vi er en del af i forholdet til bæredygtighed. Ud over vores screeningsprocesser i værdikæden, har vi også et særligt fokus på at sikre at vores egne medarbejdere lever op til vores Code of conduct. Det sikrer vi ved at alle medarbejdere skal gennemføre og bestå et online e-læringskursus i den selvsamme Code of conduct
fakta

96 % af Topdanmarks medarbejdere bestod kurset i Code of Conduct i 2023.

DEI&B

Diversity, equity, inclusion and belonging er et felt som er i rivende udvikling i Topdanmark. I 2023 startede vi arbejdet i det nye interne community for diversitet og inklusion, hvor 15 medarbejdere fra hele organisationen arbejder for at lægge den strategiske linje for Topdanmarks arbejde med DEI&B – en linje der lægger sig op ad både forretningen og vores medarbejderkultur.

Med udgangspunkt i netop medarbejderkulturen, blev begrebet ’belongning’ derfor tilføjet til den ellers traditionelle forståelse af DE&I. Medarbejdergruppen er øjne og ører for alle medarbejdere og tager initiativer og ideer ind, kvalificerer dem og løfter dem videre til beslutning hos koncernledelsen.
Et mere bæredygtigt Topdanmark

Topdanmark ønsker at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfundet ved at tage aktiv del i løsningen af samfundsmæssige problemstillinger.

Læs om vores arbejde med bæredygtighed

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44