Bestyrelsen

Bestyrelsen fører tilsyn og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter.
Bestyrelsen deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet.​

Direktion og bestyrelse i Topdanmark

Medlemmer

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og Topdanmark-koncernens medarbejdere og er selskabets øverste ledelse. Bestyrelsen fastlægger selskabets formål, mål og strategier og træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art.​

Der afholdes seks til syv ordinære bestyrelsesmøder om året. Hertil kommer et årligt bestyrelsesseminar, hvor fremadrettede temaer som selskabets strategi behandles.​

Topdanmarks bestyrelse består af ni medlemmer: Seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og tre medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.​

Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ifølge selskabsloven udgøre mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.​

Valgbare som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er aktionærer, der ikke er tilknyttet selskabet via ansættelsesforhold.​
Mangfoldighed i bestyrelsen

Bestyrelsen har forholdt sig til bestyrelsens sammensæt­ning og kvalifikationer i ”Politik for mangfoldighed i besty­relsen”.

Det er selskabets opfattelse, at man ved at fastsætte meget præcise krav til bestyrelsesmedlemmerne risikerer at forhindre valg af åbentlyst kvalificerede bestyrelseskandidater, der ikke overholder kravene 100 %. Topdanmark ønsker i stedet at tage konkret stilling til den enkelte bestyrelseskandidat ud fra en helhedsbetragtning over kandidatens kvalifikationer vurderet i forhold til selskabets forretningsmodel og hermed forbundne risici, aktuelle behov og sammensætningen af den øvrige bestyrelse.​

Det er selskabets vurdering at bestyrelsen i en virksomhed som Topdanmark tilsammen bør have kompetencer inden for Organisation, strategisk ledelse, forsikringsdrift, reassurance, langhalet forretning (præmier/hensættelser/afløb), finansiel/forsikringsmæssig rapportering, generel statistik, risikostyring og –vurdering, afsætning til privatmarkedet, afsætning til det professionelle marked, markedsføring/branding, outsourcing, økonomi, kapitalgrundlag, solvens- og minimumskapitalkrav, reglerne for interne modeller, revision, finansiering/investering, lovgivningsmæssige rammer,​ compliance, IT og IT-sikkerhed, digitalisering samt rekruttering/HR. Topdanmarks bestyrelse besidder med sin nuværende sammensætning alle disse kompetencer.​

Valgperioden for generalforsamlingsvalgte medlemmer er ét år, mens valgperioden for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen er fire år.​

Bestyrelsesmedlemmerne vælges individuelt.​
Ledelseshverv

Topdanmark har ikke fastsat absolutte regler for, hvor mange ledelseshverv et bestyrelsesmedlem må bestride ud over posten i Topdanmark.

Topdanmark mener, det er individuelt, hvor mange øvrige hverv et bestyrelsesmedlem kan overkomme, ligesom arbejdsbyrden forbundet med et ledelseshverv kan variere meget fra selskab til selskab. Bestyrelsen overvejer løbende og ikke mindst i forbindelse med indstillingen af kandidater til det årlige bestyrelsesvalg, om de enkelte kandidater har været og fortsat er i stand til at afsætte den nødvendige tid og opmærksomhed til varetagelse af bestyrelseshvervet i Topdanmark.​
Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et revisions- og et aflønningsudvalg i overensstemmelse med lovgivningens regler. Bestyrelsen har herudover nedsat et nomineringsudvalg. Topdanmarks bestyrelsesmedlemmer går alle aktivt ind i alle bestyrelsens opgaver, herunder de opgaver, der varetages af de nedsatte komitéer. ​
Evaluering

Bestyrelsen evaluerer løbende bestyrelsesarbejdet, den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater, samarbejde med direktionen, formandens ledelse af bestyrelsen, bestyrelsens sammensætning, arbejdet i udvalgene og udvalgsstrukturen, arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af materialet, der tilgår bestyrelsen.

På baggrund af anonyme spørgeskemaer om arbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med direktionen, anonym evaluering af bestyrelsens og direktionens individuelle medlemmer, individuelle interviewsamtaler mellem bestyrelsesformand og hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt spørgeskema om hvert enkelt bestyrelsesmedlems kompetencer foretager bestyrelsen selvevaluering en gang om året.

Evalueringen forestås af bestyrelsesformanden uden direktionens medvirken. Bestyrelsen vurderer konkret, om det er nødvendigt og/eller relevant at inddrage ekstern bistand i evalueringsprocessen.​

Bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv, herunder det enkelte hvervs tyngde og omfang, indgår i bestyrelsesevalueringen i Topdanmark. Vurdering af overboarding tager udgangspunkt i guidelines fra ISS, og der foretages tillige en subjektiv vurdering. Ingen af Topdanmarks bestyrelsesmedlemmer vurderes at være overboardet.​