Interne kontroller

På Topdanmarks ordinære generalforsamling 2022 blev KPMG P/S genvalgt som statsautoriseret revisor for Topdanmark​.

På Topdanmarks ordinære generalforsamling 2022 blev KPMG P/S genvalgt som statsautoriseret revisor for Topdanmark​.

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges et uafhængigt revisionsfirma.

Revisor vælges for et år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.​

Topdanmarks bestyrelse har ansat en intern revisionschef. Bestyrelsen har godkendt en politik/funktionsbeskrivelse for intern revision. Der er endvidere udarbejdet en revisionsaftale mellem ekstern og intern revision. Revisionsaftalen beskriver hvilke opgaver, der løses af henholdsvis ekstern og intern revision.​

Funktionsbeskrivelsen og revisionsaftalen er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og koncerner.​

Revisor rapporterer løbende via revisionsprotokollen til bestyrelsen.​

Topdanmark har nedsat et fælles revisionsudvalg i overensstemmelse med reglerne herom i revisorloven, bestående af 3 medlemmer af bestyrelsen.​
Aktionæraftaler

Der er ikke Topdanmark bekendt indgået aftaler mellem selskabets aktionærer.​

Der er heller ikke indgået aftaler mellem Topdanmark og enkeltaktionærer om restriktioner i omsætningen af Topdanmark-aktier i form af strategisk krydsejerskab eller lignende.​

Der er ikke Topdanmark bekendt indgået aftaler mellem nært forbundne parter, der ikke er foregået som led i den normale forretningsmæssige drift.​
Regnskabsstandarder

Topdanmark-koncernens årsrapport er aflagt i henhold til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder, som er fastlagt af NASDAQ, Copenhagen og i lov om finansiel virksomhed.​

Årsregnskabet for moderselskabet Topdanmark A/S er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.​
Compliancepolitik

I Topdanmark skal koncernen og medarbejderne kende og overholde gældende lovgivning samt interne regler og forretningsgange. Det er vigtigt af hensyn til koncernens omdømme og for at sikre koncernen samt Topdanmarks kunder mod tab og udgifter som følge af myndighedssanktioner, erstatningskrav eller fejl, der direkte eller indirekte kan påvirke vores kunder økonomisk.​

For at opnå dette har bestyrelsen vedtaget politik for operationelle risici, compliance og intern kontrol, og Topdanmark har etableret en central compliancefunktion, der foretager kontrol og rådgivning af forretningsområder og stabsfunktioner samt foretager rapportering om compliance til direktionen og bestyrelsens revisionsudvalg.​

Topdanmark har som led i opbygningen af et hensigtsmæssigt internt kontrolmiljø, i forlængelse af den centrale compliancefunktion, etableret decentrale complianceenheder i relevante forretningsområder og stabsfunktioner. Complianceenhederne refererer og rapporterer, i compliancemæssig henseende, til den centrale compliancefunktion.
Whistleblower