Aktivt ejerskab

Topdanmark offentliggør en politik for aktivt ejerskab, som beskriver hvordan Topdanmark integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.

Topdanmarks formål med at udvise aktivt ejerskab er at udnytte den mulige indflydelse til, at udbrede en ansvarlig og værdiskabende adfærd med respekt for det omkringliggende samfund, der kommer af ejerforholdet.

Redegørelse for aktivt ejerskab for Topdanmark beskriver, hvorledes Topdanmark gennemfører aktivt ejerskab i henhold til Politikken for aktivt ejerskab.

1. Politik for aktivt ejerskab

Topdanmark offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i børsnoterede selskaber, og som beskriver, hvordan Topdanmark integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.
Politik for aktivt ejerskab

2. Overvågning og dialog

Topdanmark overvåger og er i dialog med de selskaber, Topdanmark investerer i - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det aktive ejerskab - under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitets-princippet.

Topdanmark forholder sig til alle væsentlige investorrelevante oplysninger, som de selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer betydelige ejerandele, offentliggør, herunder årsrapporten, kvartals- og halvårsrapporter, periodemeddelelser, investorpræsentationer, selskabets redegørelse for virksomhedsledelse, bæredygtighed-, CSR- og ESG-rapporter samt god selskabsledelse.

Topdanmarks aktive ejerskab - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det - finder sted gennem enten en proaktiv eller en
reaktiv dialog med et selskab:

  • En proaktiv dialog har til formål at opfordre et selskab til at forbedre f.eks. transparens eller at øge ambitioner associeret med et eller flere ESG-mål.
  • En reaktiv dialog har til formål at opfordre et selskab til at adressere problemer identificeret af Topdanmarks regelmæssige portefølje screening.

Topdanmarks formål med som investor at udvise aktivt ejerskab er - uanset om det udøves direkte eller indirekte - at udnytte den mulige indflydelse til at udbrede en ansvarlig og værdiskabende adfærd med respekt for det omkringliggende samfund, der kommer af ejerforholdet. Den mulige indflydelse må dog aldrig overskygge det primære formål med ejerandelene, der er at skabe et attraktivt afkast af investeringerne til portefølje-ejerne.
3. Eskalering

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab fastlagt, hvordan Topdanmark kan eskalere Topdanmarks aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Hvis Topdanmark har en ejerandel i et selskab, hvor driften ikke lever op til de i Topdanmarks politik for ansvarlige investeringer fastsatte normer, og ejerandelen anses afkastmæssigt attraktiv, søges der - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det aktive ejerskab - i prioriteret rækkefølge:

•    Dialog med selskabet for at opfordre til ændret adfærd

•    Sammen med samarbejdspartnere at sikre samme

•    Afbryde ejerforholdet
4. Samarbejde med andre investorer

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab forholdt sig til, hvordan Topdanmark samarbejder med andre investorer - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det aktive ejerskab - med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Topdanmark samarbejder med andre investorer særligt i forbindelse med en eskalering, jf. punkt 3.
5. Stemmepolitik

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab vedtaget en stemmepolitik.

Topdanmarks politik er, at Topdanmark - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det aktive ejerskab - stemmer på generalforsamlinger med det formål at fremme værdiskabelsen, herunder støtter Topdanmark op om den langsigtede værdiskabelse bl.a. ved at fremme anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Aflønning af ledende medarbejdere bør samtidig være konkurrencedygtig, og Topdanmark ser gerne, at der sikres ensrettede incitamenter for ledelse og aktionærer ved, at der indgår både faste og variable løndele i vederlagspakkerne. Selskaberne bør i deres årsrapport være så transparente som muligt og gøre rede for den langsigtede strategi, aflønning samt ESG-risici og muligheder, der påvirker den langsigtede værdiskabelse. 

I forbindelse med afstemningerne på generalforsamlingerne vurderer Topdanmark både selskabernes ledelsesscore fra ESG-analyser og nationale retningslinjer for god selskabsledelse.

Navnlig i mindre danske selskaber kan ejerandelen i visse tilfælde være relativ stor, selvom Topdanmark ikke har sæde i bestyrelsen. Uanset om baggrunden for den betydelige ejerandel er forretningsstrategisk eller en porteføljeinveste-ring, er det Topdanmarks politik foruden at stemme på generalforsamlinger - i tilfælde af, at Topdanmark selv udøver det - med det formål at fremme værdiskabelsen, at de pågældende selskaber er bekendt med Topdanmarks holdning til selskabets strategi.

For selskaber, hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, rapporteres der årligt for så vidt angår Topdanmarks direkte udøvelse af det aktive ejerskab, om 

•    Topdanmarks deltagelse i selskabets generalforsamling

•    Hvorledes Topdanmark har stemt

•    Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.    

For udenlandske selskaber, hvor Topdanmark har en position, der i henhold til børsreglerne i selskabets hjemland ville kræve, at ejerskabet af et børsnoteret selskab skulle flages, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, fastlægger Topdanmarks bestyrelse rammerne for udøvelsen af aktivt ejerskab. 

For at øge afkastet af Topdanmarks aktier, er disse gjort til genstand for udlån. Det er Topdanmarks politik at søge det maksimale langsigtede afkast af aktierne, og ved et muligt udlån vil aktierne kun blive kaldt, hvis det tjener det over-ordnede formål.
 
6. Interessekonflikter

Topdanmarks politik for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab håndteres.

 

Som nævnt under punkt 5 rapporteres der årligt for de selskaber, hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, om der eksisterer mellemværen-der mellem Topdanmark og det pågældende selskab, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.    
 
7. Rapportering

Topdanmark rapporterer en gang årligt for så vidt angår Topdanmarks direkte udøvelse af det aktive ejerskab, om Topdanmarks aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

For selskaber, hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, rapporteres der, som nævnt under punkt 5, på Topdanmarks hjemmeside samt i Topdanmarks årlige Sustainability Report for så vidt angår Topdanmarks direkte udøvelse af det aktive ejerskab, om: 

•    Topdanmarks deltagelse i selskabets generalforsamling

•    Hvorledes Topdanmark har stemt

•    Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammer-ne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.

For udenlandske selskaber, hvor Topdanmark har en position, der i henhold til børsreglerne i selskabets hjemland ville kræve, at ejerskabet af et børsnoteret selskab skulle flages, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, fastlægger Topdanmarks bestyrelse rammerne for udøvelsen af aktivt ejerskab samt rapporteringen herpå.