Aktivt ejerskab

Topdanmark offentliggør en politik for aktivt ejerskab, som beskriver hvordan Topdanmark integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.

Topdanmarks formål med at udvise aktivt ejerskab er at udnytte den mulige indflydelse til, at udbrede en ansvarlig og værdiskabende adfærd med respekt for det omkringliggende samfund, der kommer af ejerforholdet.

Redegørelse for aktivt ejerskab for Topdanmark beskriver, hvorledes Topdanmark gennemfører aktivt ejerskab i henhold til Politikken for aktivt ejerskab.

1. Politik for aktivt ejerskab

Topdanmark offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktiein-vesteringer i børsnoterede selskaber, og som beskriver, hvordan Topdanmark integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.
2. Overvågning og dialog

Topdanmark overvåger og er i dialog med de selskaber, Topdanmark investe-rer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitets-princippet.

Topdanmark forholder sig til alle væsentlige investorrelevante oplysninger, som de selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer betydelige ejerandele, offentliggør, herunder årsrapporten, kvartals- og halvårsrapporter, periodemeddelelser, inve-storpræsentationer, selskabets redegørelse for virksomhedsledelse, CSR- og ESG-rapporter samt god selskabsledelse.

Topdanmarks formål med som investor at udvise aktivt ejerskab er at udnytte den mulige indflydelse til at udbrede en ansvarlig og værdiskabende adfærd med respekt for det omkringliggende samfund, der kommer af ejerforholdet. Den mulige indflydelse må dog aldrig overskygge det primære formål med ejerandelene, der er at skabe et attraktivt afkast af investeringerne til portefølje-ejerne.
3. Eskalering

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab fastlagt, hvordan Top-danmark kan eskalere Topdanmarks aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Hvis Topdanmark har en ejerandel i et selskab, hvor driften ikke lever op til de i Topdanmarks politik for ansvarlige investeringer fastsatte normer, og ejerande-len anses afkastmæssigt attraktiv, søges der i prioriteret rækkefølge:

•    Dialog med selskabet for at opfordre til ændret adfærd

•    Sammen med samarbejdspartnere at sikre samme

•    Afbryde ejerforholdet
4. Samarbejde med andre investorer

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab forholdt sig til, hvordan Topdanmark samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Topdanmark samarbejder med andre investorer særligt i forbindelse med en eskalering, jf. punkt 3.
5. Stemmepolitik

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab vedtaget en stemme-politik.

Topdanmarks politik er, at Topdanmark stemmer på generalforsamlinger med det formål at fremme værdiskabelsen, herunder støtter Topdanmark op om den langsigtede værdiskabelse bl.a. ved at fremme anbefalingerne for god sel-skabsledelse i Danmark. Aflønning af ledende medarbejdere bør samtidig være konkurrencedygtig, og Topdanmark ser gerne, at der sikres ensrettede incita-menter for ledelse og aktionærer ved, at der indgår både faste og variable løn-dele i vederlagspakkerne. Selskaberne bør i deres årsrapport være så transpa-rente som muligt og gøre rede for den langsigtede strategi, aflønning samt ESG-risici og muligheder, der påvirker den langsigtede værdiskabelse. 

I forbindelse med afstemningerne på generalforsamlingerne vurderer Topdan-mark både selskabernes ledelsesscore fra ESG-analyser og nationale retnings-linjer for god selskabsledelse.

Navnlig i mindre danske selskaber kan ejerandelen i visse tilfælde være relativ stor, selvom Topdanmark ikke har sæde i bestyrelsen. Uanset om baggrunden for den betydelige ejerandel er forretningsstrategisk eller en porteføljeinveste-ring, er det Topdanmarks politik foruden at stemme på generalforsamlinger med det formål at fremme værdiskabelsen, at de pågældende selskaber er be-kendt med Topdanmarks holdning til selskabets strategi.

For selskaber, hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, rapporte-res der årligt om 

•    Topdanmarks deltagelse i selskabets generalforsamling

•    Hvorledes Topdanmark har stemt

•    Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammer-ne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.    

For udenlandske selskaber, hvor Topdanmark har en position, der i henhold til børsreglerne i selskabets hjemland ville kræve, at ejerskabet af et børsnoteret selskab skulle flages, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, fastlægger Topdanmarks bestyrelse rammerne for udøvelsen af aktivt ejer-skab. 

For at øge afkastet af Topdanmarks aktier, er disse gjort til genstand for udlån. Det er Topdanmarks politik at søge det maksimale langsigtede afkast af aktier-ne og ved et muligt udlån vil aktierne kun blive kaldt, hvis det tjener det over-ordnede formål.
 
6. Interessekonflikter

Topdanmarks politik for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab håndteres.

 

Som nævnt under punkt 5 rapporteres der årligt for de selskaber, hvor Top-danmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, om der eksisterer mellemværen-der mellem Topdanmark og det pågældende selskab, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, så-fremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.    
 
7. Rapportering

Topdanmark rapporterer en gang årligt om Topdanmarks aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

For selskaber, hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, rapporte-res der årligt i Topdanmarks årlige CSR-rapport, som nævnt under punkt 5, om: 

•    Topdanmarks deltagelse i selskabets generalforsamling

•    Hvorledes Topdanmark har stemt

•    Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed § 78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammer-ne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.

For udenlandske selskaber, hvor Topdanmark har en position, der i henhold til børsreglerne i selskabets hjemland ville kræve, at ejerskabet af et børsnoteret selskab skulle flages, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, fastlægger Topdanmarks bestyrelse rammerne for udøvelsen af aktivt ejerskab samt rapporteringen herpå. 
  • 21.10.2021

    Redegørelse for aktivt ejerskab Topdanmark Livsforsikring

  • 21.10.2021

    Politik for aktivt ejerskab Topdanmark Livsforsikring

  • 21.10.2021

    Politik for aktivt ejerskab Topdanmark A/S