Initiativer

I forbindelse med Topdanmarks arbejde med god selskabsledelse har vi løbende tilpasset selskabets vedtægter mv. til principperne for god Corporate Governance.
I den forbindelse har vi blandt andet truffet følgende beslutninger:

I forbindelse med Topdanmarks arbejde med god selskabsledelse har vi løbende tilpasset selskabets vedtægter mv. til principperne for god Corporate Governance.
I den forbindelse har vi blandt andet truffet følgende beslutninger:

2022

 • Bestyrelsen forholder sig til ”Anbefalinger for god selskabsledelse, december 2020”.2021

 • Bestyrelsens vederlagsrapport vil blive forelagt til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling 2021.
 • Topdanmark afholder fuldstændig elektronisk generalforsamling
 • Bestyrelsen engagerer eksternt konsulentbureau til at bistå med årets bestyrelsesevaluering2020

 • Bestyrelsen vedtager ny lønpolitik, der udover at leve op til den for forsikringsselskaber gældende lex speciali, lever op til nye regler i selskabsloven som følge af aktionærrettighedsdirektivet. Lønpolitikken vil blive forelagt for generalforsamlingens godkendelse på den ordinære generalforsamling 2020.

 
2019

 • Beskrivelse af evalueringsprocedurer og overordnede konklusioner og væsentlige ændringer afledt heraf i ledelsesberetning, på selskabets hjemmeside og i formandsberetningen
 • Oplysning om bestyrelsesmedlemmers og -kandidaters kompetencer, kvalifikationer samt fremmødeprocent fremgår af årsrapporten
 • Bestyrelsen offentliggør en vederlagsrapport2018

 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefaling for god selskabsledelse, november 2017"2014

 • Vedtægtsændring, hvorefter bestemmelse om at personer, der har ansættelse i eller virker for andet konkurrerende selskab, ikke er valgbare til bestyrelsen, blev slettet2013

 • Bestyrelsen offentliggør Redegørelse for virksomhedsledelse via selskabets hjemmeside
 • Bestyrelsen vedtager måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen
 • Bestyrelsen etablerer et nomineringsudvalg
 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" maj 2013 
 • Gennemførelse af aktiesplit, således at en aktie a 10 kr. blev erstattet af 10 aktier a 1 kr. Herved skabtes større likviditet i Topdanmark-aktien.
 • Topdanmarks elektroniske investorportal etableres2012

 • Bestyrelsens og direktionens vederlag oplyses på individniveau i årsrapporten
 • Topdanmark etablerer en Whistleblower-ordning2011

 • Bestyrelsen vedtager en aflønningspolitik, der efterfølgende godkendes af generalforsamlingen
 • Bestyrelsen etablerer et aflønningsudvalg
 • Bestyrelsen vælger en formand for revisionsudvalget, der ikke samtidig er formand for bestyrelsen
 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" august 20112010

 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" april 20102009

 • Bestyrelsen etablerer et revisionsudvalg
 • Formanden redegør i sin beretning for aflønningen af selskabets direktion2008

 • Fuldmagtsblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside2007

 • Generalforsamlingen vedtager "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning" i Topdanmark2006

 • Indførelse af ny fuldmagtsblanket, hvorefter aktionærer kan stemme ja henholdsvis nej til dagsordenens enkelte dele
 • Udførligt CV for alle bestyrelseskandidater udsendes til alle aktionærer sammen med Aktionærnyt ca. 1 måned før generalforsamlingen og offentliggøres samtidig hermed via internettet2005

 • Overgang til aflæggelse af koncernregnskab i henhold til IFRS/IAS2004

 • Vedtagelse af aktieoptionsprogram til direktion og andre ledende medarbejdere overlades til generalforsamlingen som et selvstændigt beslutningspunkt på dagsordenen. Ophør med at tildele aktieoptioner til bestyrelsen som en del af honoraret. 
 • "Bestyrelsens Vederlag" behandles på generalforsamlingen2003

 • Indførelse af direkte transmission af den ordinære generalforsamling via internettet
 • Udførligt CV for alle bestyrelseskandidater blev udsendt til tilmeldte aktionærer og offentliggjort via internettet ca. 1 uge forud for generalforsamlingen2002

 • Vedtægtsændring, hvorefter selskabets maksimale antal bestyrelsesmedlemmer blev nedsat fra otte til seks svarende til bestyrelsens de facto størrelse2001

 • Stemmeretsbegrænsningen vedrørende vedtægtsændringer mv. blev ophævet, således at alle beslutninger på generalforsamlingen herefter skulle træffes ud fra princippet om én stemme pr. aktie
 • Stemmeloftet på 25 % blev ophævet
 • Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev nedsat fra tre til et år
 • Antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev de facto reduceret fra otte til seks2000

 • Indførelse af ny fuldmagtsblanket, hvorefter det blev muligt for aktionærer at give fuldmagt til dagsordenens enkelte dele1999

 • Gennemførelse af aktiesplit, således at en aktie a 100 kr. blev erstattet af 10 aktier a 10 gange 1 kr. Herved skabtes større likviditet i Topdanmark-aktien.1998

 • Repræsentantskabets struktur blev ændret. Aktionærmøderne blev nedlagt. Alle repræsentantskabsmedlemmer skulle herefter vælges af generalforsamlingen. 
 • Beslutning om, at generalforsamling fremover afholdes skiftevis i København og i provinsen
 • Modellen med opkøb af egne aktier mhp. efterfølgende kapitalnedsættelse i stedet for egentlig udbyttebetaling blev indført. I 2017 ændrede Topdanmark udlodningspolitik, således at udlodning til selskabets aktionærer fremover sker i form af udbytte. 
 • Indførelse af revolverende aktieoptionsprogram for selskabets bestyrelse og ledende medarbejdere1995

 • For alle andre beslutninger end valg til repræsentantskabet, vedtægtsændringer og selskabets opløsning indførtes princippet om én stemme pr. aktie
 • Beslutning om at halvdelen af bestyrelsens medlemmer fremover skulle vælges af generalforsamlingen. Tidligere blev alle bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet. 
 • Beslutning om at størstedelen af repræsentantskabets medlemmer skulle vælges af generalforsamlingen. De øvrige repræsentantskabsmedlemmer blev valgt på aktionærmøderne.