Initiativer

I forbindelse med Topdanmarks arbejde med god Selskabsledelse har vi løbende tilpasset vedtægter m.v. til principperne om god Selskabsledelse. I den forbindelse har vi blandt andet truffet følgende beslutninger de senere år:

1995

 • For alle andre beslutninger end valg til repræsentantskabet, vedtægtsændringer og selskabets opløsning indførtes princippet om én stemme pr. aktie.
 • Beslutning om at halvdelen af bestyrelsens medlemmer fremover skulle vælges af generalforsamlingen. Tidligere blev alle bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet.
 • Beslutning om at størstedelen af repræsentantskabets medlemmer skulle vælges af generalforsamlingen. De øvrige repræsentantskabsmedlemmer blev valgt på aktionærmøderne.

1998

 • Repræsentantskabets struktur blev ændret. Aktionærmøderne blev nedlagt. Alle repræsentantskabsmedlemmer skulle herefter vælges af generalforsamlingen.
 • Beslutning om, at generalforsamling fremover afholdes skiftevis i København og i provinsen.
 • Modellen med opkøb af egne aktier mhp. efterfølgende kapitalnedsættelse i stedet for egentlig udbyttebetaling blev indført. I 2017 ændrede Topdanmark udlodningspolitik, således at udlodning til selskabets aktionærer fremover sker i form af udbytte.
 • Indførelse af revolverende aktieoptionsprogram for selskabets bestyrelse og ledende medarbejdere.

1999

 • Gennemførelse af aktiesplit, således at en aktie á 100 kr. blev erstattet af 10 aktier à 10 gange 1 kr. Herved skabtes større likviditet i Topdanmark-aktien.

2000

 • Indførelse af ny fuldmagtsblanket, hvorefter det blev muligt for aktionærer at give fuldmagt til dagsordenens enkelte dele.

2001

 • Stemmeretsbegrænsningen vedrørende vedtægtsændringer m.v. blev ophævet, således at alle beslutninger på generalforsamlingen herefter skulle træffes ud fra princippet om én stemme pr. aktie.
 • Stemmeloftet på 25 pct. blev ophævet.
 • Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev nedsat fra tre til et år.
 • Antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev de facto reduceret fra otte til seks.

2002

 • Vedtægtsændring, hvorefter selskabets maksimale antal bestyrelsesmedlemmer blev nedsat fra otte til seks svarende til bestyrelsens de facto størrelse.

2003

 • Indførelse af direkte transmission af den ordinære generalforsamling via internettet.
 • Udførligt CV for alle bestyrelseskandidater blev udsendt til tilmeldte aktionærer og offentliggjort via internettet ca. 1 uge forud for generalforsamlingen.

2004

 • Vedtagelse af aktieoptionsprogram til direktion og andre ledende medarbejdere overlades til generalforsamlingen som et selvstændigt beslutningspunkt på dagsordenen. Ophør med at tildele aktieoptioner til bestyrelsen som en del af honoraret.
 • "Bestyrelsens Vederlag" behandles på generalforsamlingen.

2005

 • Overgang til aflæggelse af koncernregnskab i henhold til IFRS/IAS.

2006

 • Indførelse af ny fuldmagtsblanket, hvorefter aktionærer kan stemme ja henholdsvis nej til dagsordenens enkelte dele.
 • Udførligt CV for alle bestyrelseskandidater udsendes til alle aktionærer sammen med Aktionærnyt ca. 1 måned før generalforsamligen og offentliggøres samtidig hermed via internettet.

2007

 • Generalforsamlingen vedtager "Overordnede retningslinier for incitamentsafløning" i Topdanmark.

2008

 • Fuldmagtsblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside

2009

 • Bestyrelsen etablerer et revisionsudvalg.
 • Formanden redegør i sin beretning for aflønningen af selskabets direktion.

2010

 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse, april 2010

2011

 • Bestyrelsen vedtager en aflønningspolitik, der efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen etablerer et aflønningsudvalg.
 • Bestyrelsen vælger en formand for revisionsudvalget, der ikke samtidig er formand for bestyrelsen.
 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse, august 2011".

2012

 • Bestyrelsens og direktionens vederlag oplyses på individniveau i årsrapporten.
 • Topdanmark etablerer en Whistleblower-ordning

2013

 • Bestyrelsen offentliggør Redegørelse for virksomhedsledelse via selskabets hjemmeside.
 • Bestyrelsen vedtager måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen.
 • Bestyrelsen etablerer et nomineringsudvalg.
 • Bestyrelsen forholder sig til "Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013"
 • Gennemførelse af aktiesplit, således at en aktie a 10 kr. blev erstattet af 10 aktier a 1 kr. Herved skabtes større likviditet i Topdanmark-aktien.
 • Topdanmarks elektroniske investorportal etableres.

2014

 • Vedtægtsændring hvorefter bestemmelse om at personer, der har ansættelse i eller virker for andet konkurrerende selskab, ikke er valgbare til bestyrelsen, blev slettet.

2019

 • Beskrivelse af evalueringsprocedure og overordnede konklusioner og væsentlige ændrin-ger afledt heraf i ledelsesberetning, på selskabets hjemmeside og i formandsberetningen.
 • Oplysning om bestyrelsesmedlemmers og -kandidaters kompetencer, kvalifikationer samt fremmødeprocent fremgår af årsrapport.
 • Bestyrelsen offentliggør vederlagsrapport.