Aflønningsstruktur

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau og understøtte Topdanmarks forretningsstrategi.
Samtidig skal Topdanmarks aflønningspolitik styrke tiltrækning, fastholdelse og motivation af kvalificerede medlemmer af Topdanmarks ledelse samt sikre sammenfald mellem ledelsens, selskabets og aktionærernes interesser.

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau og understøtte Topdanmarks forretningsstrategi.
Samtidig skal Topdanmarks aflønningspolitik styrke tiltrækning, fastholdelse og motivation af kvalificerede medlemmer af Topdanmarks ledelse samt sikre sammenfald mellem ledelsens, selskabets og aktionærernes interesser.

Aflønningskomponenter - Hovedprincipper

Aflønningen af direktionen, Grade A og Grade B+ ledere samt øvrige Væsentlige Risikotagere skal være konkurrencedygtig med sammenlignelige selskabers aflønning og kan sammensættes af følgende aflønningskomponenter:

  • Fast grundløn
  • Yderligere honorar
  • Pension
  • Øvrige løngoder
  • Medarbejderaktier
  • Optionsbaseret langsigtet incitamentsordning (”LTI-Program”)
  • Kontant- og aktiebaseret kortsigtet incitamentsordning (”STI-Program”)
  • Ekstraordinær variabel aflønning.

Topdanmarks LTI-Program til direktion, Grade A og Grade B+ ledere er et revolverende optionsbaseret program, der indebærer, at en fast andel af medarbejderens vederlag svarende til 10 % af (den kontante løn + pension + værdi af firmabil) udbetales i form af aktieoptioner.

Herudover kan bestyrelsen træffe beslutning om at lade visse øvrige ledere uden for Grade A og Grade B+-ledere være omfattet af den revolverende del af LTI-Programmet, således at en fast andel af disse medarbejderes vederlag svarende til op til 10 % af (den kontante løn + pension + værdi af firmabil) udbetales i form af aktieoptioner.

Direktionen kan tildele op til i alt 200.000 optioner til medarbejdere, herunder øvrige Væsentlige Risikotagere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i Topdanmark.

Topdanmarks STI-Program er en kontant- og aktiebaseret incitamentsordning, der er knyttet til opnåelsen af en række forud definerede mål for hver enkelt deltager i ordningen. STI-Bonus kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 40 % af medarbejderens faste grundløn inklusive pension.

Den variable løn til en direktør kan maksimalt udgøre 50 % af direktørens faste grundløn inkl. pension. Den variable løn til øvrige Væsentlige Risikotagere, herunder Grade A og Grade B+ ledere, kan maksimalt udgøre 100 % af medarbejderens faste grundløn inkl. pension. For direktører må aktieoptioner og lignende instrumenter højst udgøre 12,5 % af den faste grundløn inkl. pension på tidspunktet for beregning heraf.

Topdanmarks aflønningspolitik indeholder en fri- og skadesløsholdelsesordning for direktionen, Grade A og Grade B+-ledere og øvrige Væsentlige Risikotagere som supplement til den sædvanlige D&O-forsikring.
Årsrapport og vederlagsrapport

Topdanmark offentliggør i årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningen oplysninger på individniveau om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskaber i Topdanmark-koncernen.

Endvidere offentliggør Topdanmark i vederlagsrapporten oplysninger om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen er blevet tildelt eller har til gode fra Topdanmark-koncernen for det pågældende regnskabsår. Vederlagsrapporten omfatter i forhold til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen den samlede aflønning fordelt på komponenter i overensstemmelse med den gældende aflønningspolitik for det pågældende regnskabsår.

Endelig offentliggør Topdanmark i vederlagsrapporten oplysninger om aktieoptioner til øvrige Væsentlige Risikotagere på gruppeniveau. Desuden rapporteres der for de væsentlige risikotagere på den samlede løn fordelt på fast og variabel løn og antal modtagere samt på den samlede sum af engangsvederlag udbetalt til Væsentlige Risikotagere.

Vederlagsrapporten forelægges til vejledende afstemning på generalforsamlingen.
Aflønningspolitik

Bestyrelsen skal med jævne mellemrum, og mindst én gang årligt revurdere Aflønningspolitikken mhp. at sikre, at den til stadighed lever op til og harmonerer med lovgivningens krav, Topdanmarks forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål og principperne om beskyttelse af kunder og investorer samt er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Aflønningspolitikken samt ændringer heri skal mindst hver fjerde år godkendes af generalforsamlingen. Den gældende aflønningspolitik er vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2023, og kan findes nederst på denne side.
Aflønningsudvalg

Topdanmark har i henhold til lovgivningen nedsat et aflønningsudvalg, som er sammensat således, at medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.