Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Topdanmarks øverste besluttende myndighed. Topdanmark udsender skriftlig invitation til de navnenoterede aktionærer, der har meddelt at de ønsker dette. Invitationen udsendes pr. brev med en frist på cirka fire uger til den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med selskabslovens regler med et varsel på mellem tre og fem uger.

Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan via fuldmagt eller brevstemme stemme for eller imod de enkelte punkter på dagsordenen. Fuldmagten/brevstemmen gælder kun til én generalforsamling.

Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal. Fysisk fuldmagt/brevstemmeformular kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Aktionærer kan sende spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, via e-mail eller almindeligt brev.

Der eksisterer kun én aktieklasse, og hver aktie giver ret til én stemme.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller vedtægterne kræver særlig majoritet eller repræsentation. I følge vedtægterne er beslutning om vedtægtsændring kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Vedtægterne indeholder ingen stemmebegrænsninger.

Generalforsamlingen web-transmitteres simultant med dens fysiske afholdelse.