Generalforsamlingen

Topdanmarks ordinære generalforsamling for 2024 blev afholdt den 23. april 2024.
Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig virtuel generalforsamling, uden adgang for fysisk fremmøde.

Topdanmarks ordinære generalforsamling for 2024 blev afholdt den 23. april 2024.
Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig virtuel generalforsamling, uden adgang for fysisk fremmøde.

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Topdanmarks øverste besluttende myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med selskabslovens regler med et varsel på mellem tre og fem uger.

Alle aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen.
Fuldmagter

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan via fuldmagt eller brevstemme stemme for eller imod de enkelte punkter på dagsordenen. Fuldmagten/brevstemmen gælder kun til én generalforsamling.​

Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Investorportalen via Topdanmarks hjemmeside eller på VP Investor Services’ hjemmeside. Fysisk fuldmagt/brevstemmeformular kan downloades fra Topdanmarks hjemmeside.
Spørgsmål

Aktionærer kan sende spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, via e-mail til aktieadm@topdanmark.dk eller almindeligt brev.​​
Afstemning

Der eksisterer kun én aktieklasse, og hver aktie giver ret til én stemme.​

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller vedtægterne kræver særlig majoritet eller repræsentation. Ifølge vedtægterne er beslutning om vedtægtsændring kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den kapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtægterne indeholder ingen stemmebegrænsninger.​

Generalforsamlingen transmitteres live på Topdanmarks hjemmeside, hvor den efterfølgende vil være at se et år.